OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.7.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Mzdová kalkulačka má výlučne informatívny charakter o vyúčtovanej mzde bežného zamestnanca. Pre potreby účtovania použite profesionálny softvér.
Spustiť
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

2020.12 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Spravodajca pre mzdové účtovníčky sa dozviete o téme racionalizačných opatrení zamestnávateľov v čase hospodárskej krízy. Článok sa venuje problematike poskytovania náhrady mzdy zamestnancom pri existencii vážnych prevádzkových dôvodov na strane zamestnávateľa, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, inštitútu flexikonta, deleného pracovného miesta a podmienkam hromadného prepúšťania.

Viete, ako správne ukončiť pracovný pomer v rámci výpovede? POZOR! Zákonník práce obmedzuje voľnosť zamestnávateľa skončiť pracovný pomer z dôvodov neuvedených v tomto zákone. Zákonník práce zároveň tieto dôvody aj vymedzuje taxatívne, t. j., je presne stanovený okruh výpovedných dôvodov. Výpovedný dôvod však musí byť v čase doručenia výpovede daný (musí existovať), resp. v prípade porušenia pracovnej disciplíny neuplynul čas na jeho uplatnenie. Viac sa dozviete v článku - Právna úprava skončenia pracovného pomeru výpoveďou.

Odporúčame prečítať si i praktické riešenia prípadov z praxe:

 • Potvrdenie o zamestnaní v roku 2020

 • Konto pracovného času v roku 2020

 • Neaktívna pracovná pohotovosť počas dovolenky v roku 2020

 • Príjem po odchode do dôchodku v roku 2020

 • Predĺžená rodičovská dovolenka v roku 2020

S prianím príjemného čítania

Ing. Nadežda Fuksová
odborná redaktorka

Zákonník práce s účinnosťou od 30. 7. 2020 na stiahnutie TU

 

Náš online časopis s názvom Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov je určený predovšetkým pre mzdové účtovníčky, ktoré sa vo svojej každodennej praxi stretávajú s neustále sa meniacou právnou legislatívou, ale veríme, že svojím zaujímavými obsahom doplneným o praktické príklady a, samozrejme, aj prehľadnými tabuľkami zaujme všetkých, ktorí chcú mať prehľad o aktuálnych zmenách v legislatíve.

V online časopise sa informácie o konkrétnych  legislatívnych  zmenách vždy dozviete s dostatočným časovým predstihom, aby ste získali dostatok času na ich naštudovanie a  následne zavedenie do mzdovej agendy.

Pri tvorbe časopisu spolupracujeme s odborníkmi z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a iných štátnych orgánov, ako aj skúsení odborníci z každodennej praxe.

Téma
Racionalizačné opatrenia zamestnávateľov v čase hospodárskej krízy

Právna úprava skončenia pracovného pomeru výpoveďou


Otázky a odpovede
Potvrdenie o zamestnaní v roku 2020

Konto pracovného času v roku 2020

Neaktívna pracovná pohotovosť počas dovolenky v roku 2020

Príjem po odchode do dôchodku v roku 2020

Predĺžená rodičovská dovolenka v roku 2020

Konkurenčný charakter zárobkovej činnosti zamestnanca v roku 2020

Čo nájdete v on-line časopise:

 • POZOR! Informácie v čase COVID-19 k dispozícii!
 • vždy aktuálne informácie z oblasti miezd a platov, odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, dane z príjmov, pracovného práva, cestovných náhrad a i.
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • vzory formulárov a tlačív nevyhnutných pri práci v mzdovej učtárni s možnosťou dopísania vlastných údajov a vytlačenia,
 • praktické pomôcky akonapr.zoznamy a adresáre – kontakty na pobočky sociálnej poisťovne, archívy, daňové úrady a i.,
 • ďalšie praktické informácie - prehľad súm cestovných náhrad, vývoj priemernej a minimálnej mzdy, sumy prídavku a príplatku na dieťa, mzdová kalkulačka a i.
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom ste získali:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2020,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2020 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

JUDr. Juraj Mezei

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva. V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. 

Mgr. Martina Jenčová

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a súčasť tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje tak v praxi ako aj z teoretického pohľadu, a to ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva.

Spokojní zákazníci online časopisu

"Pozitívne hodnotím výber tém podľa aktuálnosti v danom období a ich kvalitné spracovanie"
Dana K., Hlohovec


"Keďže zákony  sa neustále novelizujú, pomocou tohoto online časopisu som získala prehľad o tom, na čo mám upozorniť a pripraviť svojich klientov ."
Danica S., Bratislava


"Podnikám už viac ako 10 rokov a nestačím neustále sledovať vývoj legislatívnych zmien. S blížiacim sa koncom roka 2019 mi táto online kniha vytvorila prehľad, čo ma v rámci legislatívnych zmien ako podnikateľa v roku 2020 čaká."
Jaroslava Š., Košice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: