dnes je 26.6.2022

Input:

77/2008 Z.z., Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

77/2008 Z.z.
Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
vyhlasuje
úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov
v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 280/1995 Z.z.,
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 375/1996 Z.z.,
zákonom č. 313/2005 Z.z. a zákonom č. 591/2007 Z.z.
ZÁKON
Národnej rady Slovenskej republiky
o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb.
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Sociálny fond
§ 1
Tento zákon upravuje tvorbu a následné použitie sociálneho fondu (ďalej len „fond”).
§ 2
(1) Zamestnávateľ tvorí fond v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2) Zamestnávateľ na účely tohto zákona je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo fyzická osoba s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.1)
Tvorba fondu
§ 3
(1) Fond sa tvorí ako úhrn
a) povinného prídelu vo výške 0,6 % až 1 % zo základu uvedeného v § 4 ods. 1,
b) ďalšieho prídelu vo výške
1. dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa nemôže pôsobiť odborový orgán podľa osobitného predpisu,2) najviac vo výške 0,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1 alebo
2. sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 7 ods. 5, najviac však vo výške 0,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1,
c) ďalších zdrojov fondu podľa § 4 ods. 2 a 3.
(2) Zamestnávateľ podľa § 5 ods. 1, ktorý za predchádzajúci kalendárny rok dosiahol zisk a splnil všetky daňové povinnosti k štátu, obci a vyššiemu územnému celku a odvodové povinnosti k zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni, môže tvoriť povinný prídel podľa odseku 1 písm. a) do výšky 1 %. Zamestnávateľ, ktorý nesplnil niektorú z podmienok uvedených v prvej vete, tvorí povinný prídel do fondu vo výške 0,6 %.
(3) Zamestnávatelia podľa § 5 ods. 2 tvoria sociálny fond podľa odseku 1 od 1. januára 1995 v rámci možnosti svojho rozpočtu.
§ 4
(1) Základom na určenie ročného prídelu do fondu podľa § 3 je súhrn hrubých miezd alebo platov3) zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Základom na určenie mesačného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. Základom na určenie prídelu do fondu u zamestnancov, ktorých plat je zložený z časti v slovenskej mene a z časti v cudzej mene, a u štátnych zamestnancov, ktorým sa poskytuje zahraničný príspevok počas ich pôsobenia v zahraničí podľa osobitného predpisu,4) je súhrn funkčných platov určených v slovenskej mene pred ich rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu.
(2) Ďalšími zdrojmi fondu sú zdroje podľa tohto