dnes je 8.6.2023

Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov
Produkt manažér

2023.05 Úvodník


Mgr. Zuzana Bližňáková

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov sa dočítate o spracúvaní osobných údajov zamestnancov v roku 2023. Pod osobným údajom rozumieme akúkoľvek informáciu, prostredníctvom ktorej je možné identifikovať osobu priamo (napr. meno a priezvisko, fotografia), alebo nepriamo – s použitím primeraného úsilia (napr. telefónne číslo, lokalizačné údaje, údaje o zdraví, hlasová nahrávka).

Zákonník práce už v základných zásadách zakotvuje povinnosť zamestnávateľov zabezpečovať zamestnancom so zdravotným postihnutím pracovné podmienky umožňujúce im uplatniť a rozvíjať ich schopnosti na prácu s ohľadom na ich zdravotný stav.

V súčasnej dobe je čoraz viac zamestnávateľov naklonených myšlienke vytvárania vhodných pracovných podmienok, poskytovaniu zamestnaneckých benefitov či možnostiam diskusie na čo najlepší návrat zamestnankýň do práce po materskej či rodičovskej dovolenke. Obdobie materskej a rodičovskej dovolenky je pre zamestnankyne často kariérnou pauzou, po ktorej sa obávajú návratu do pôvodnej, prípadnej novej práce hneď z niekoľkých dôvodov.

Mladistvým zamestnancom je v zmysle Zákonníka práce v znení neskorších predpisov osoba mladšia ako 18 rokov. Zákonník práce zakazuje zamestnávať osoby mladšie ako 15 rokov, resp. osoby staršie ako 15 rokov, ktoré ešte nemajú skončenú povinnú školskú dochádzku.

Májové číslo časopisu Vám prináša ďalšie zaujímavé články na témy:

Odporúčame prečítať si aj odpovede na otázky z praxe:

Príjemné čítanie v menej celej redakcie želá


Mgr. Zuzana Bližňáková

odborná redaktorka

Zákonník práce s účinnosťou od 1. 1. 2023

(stiahnutie je možné po prihlásení)

Náš online časopis s názvom Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov je určený predovšetkým pre mzdové účtovníčky, ktoré sa vo svojej každodennej praxi stretávajú s neustále sa meniacou právnou legislatívou, ale veríme, že svojím zaujímavými obsahom doplneným o praktické príklady a, samozrejme, aj prehľadnými tabuľkami zaujme všetkých, ktorí chcú mať prehľad o aktuálnych zmenách v legislatíve.

V online časopise sa informácie o konkrétnych  legislatívnych  zmenách vždy dozviete s dostatočným časovým predstihom, aby ste získali dostatok času na ich naštudovanie a  následne zavedenie do mzdovej agendy.

Pri tvorbe časopisu spolupracujeme s odborníkmi z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a iných štátnych orgánov, ako aj skúsení odborníci z každodennej praxe.

Čo je nové v online časopise?

Články
Spracúvanie osobných údajov zamestnancov v roku 2023

Systém odmeňovania zamestnancov v roku 2023

Ochrana zdravotne postihnutého zamestnanca v roku 2023

Možnosti zamestnávania matiek po návrate z materskej a rodičovskej dovolenky v roku 2023

Pracovné podmienky žien a mladistvých zamestnancov v roku 2023

Otázky a odpovede
Čerpanie dovolenky zamestnanca pracujúceho v pracovnom pomere v roku 2023

Ochranná doba a osobný príplatok zamestnanca v roku 2023

Čo nájdete v on-line časopise:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti miezd a platov, odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, dane z príjmov, pracovného práva, cestovných náhrad a i.
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • vzory formulárov a tlačív nevyhnutných pri práci v mzdovej učtárni s možnosťou dopísania vlastných údajov a vytlačenia,
 • praktické pomôcky akonapr.zoznamy a adresáre – kontakty na pobočky sociálnej poisťovne, archívy, daňové úrady a i.,
 • ďalšie praktické informácie - prehľad súm cestovných náhrad, vývoj priemernej a minimálnej mzdy, sumy prídavku a príplatku na dieťa, mzdová kalkulačka a i.
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom ste získali:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2023,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2023 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Viera Mezeiová
Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

JUDr. Juraj Mezei
JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva.V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

JUDr. Martina Kostková
JUDr. Martina Kostková

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 

Spokojní zákazníci online časopisu

"Pozitívne hodnotím výber tém podľa aktuálnosti v danom období a ich kvalitné spracovanie"
Dana K., Hlohovec


"Keďže zákony  sa neustále novelizujú, pomocou tohoto online časopisu som získala prehľad o tom, na čo mám upozorniť a pripraviť svojich klientov ."
Danica S., Bratislava


"Podnikám už viac ako 10 rokov a nestačím neustále sledovať vývoj legislatívnych zmien. S blížiacim sa koncom roka 2019 mi táto online kniha vytvorila prehľad, čo ma v rámci legislatívnych zmien ako podnikateľa v roku 2020 čaká."
Jaroslava Š., Košice

 
OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.6.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Mzdová kalkulačka má výlučne informatívny charakter o vyúčtovanej mzde bežného zamestnanca. Pre potreby účtovania použite profesionálny softvér.
Spustiť
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV