dnes je 26.6.2022

Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov
Produkt manažér

2022.05 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu - Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov – sa dozviete odborné informácie týkajúce sa i daňového bonusu. Daňový bonus sa upravuje rovnakým koeficientom, ako sa zvyšuje suma životného minima. Pri výpočte daňového bonusu sa tak na začiatku roka použije koeficient, o ktorý sa zvyšovala výška životného minima k 1. júlu predchádzajúceho roku.

Ako si vysvetliť § 91 ZP Zákonníka práce v praxi? Prestávka na odpočinok a jedenie v nepretržitej prevádzke a pracovný čas - § 91 Zákonníka práce - Podrobnejšie podmienky poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vrátane jej predĺženia, teda aj zabezpečeniebez prerušenia prevádzky alebo práce primeraného času na odpočinok a jedenie, zamestnávateľ dohodne so zástupcami zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný oznámiť zamestnancom prestávku na odpočinok a jedenie písomne na mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné. Prestávky na odpočinok a jedenie sa neposkytujú na začiatku a konci zmeny.

Odporúčame prejsť si i praktické riešenie príkladov z praxe:

 • Zamestnávanie lekára - odídenca z Ukrajiny.

 • Zamestnanec a podpora v čase skrátenej práce.

 • Zamestnanci na PN a podpora v čase skrátenej práce.

 • Doplnkové dôchodkové sporenie.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová

odborná redaktorka

Zákonník práce s účinnosťou od 1. 4. 2022

(stiahnutie je možné po prihlásení)

Náš online časopis s názvom Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov je určený predovšetkým pre mzdové účtovníčky, ktoré sa vo svojej každodennej praxi stretávajú s neustále sa meniacou právnou legislatívou, ale veríme, že svojím zaujímavými obsahom doplneným o praktické príklady a, samozrejme, aj prehľadnými tabuľkami zaujme všetkých, ktorí chcú mať prehľad o aktuálnych zmenách v legislatíve.

V online časopise sa informácie o konkrétnych  legislatívnych  zmenách vždy dozviete s dostatočným časovým predstihom, aby ste získali dostatok času na ich naštudovanie a  následne zavedenie do mzdovej agendy.

Pri tvorbe časopisu spolupracujeme s odborníkmi z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a iných štátnych orgánov, ako aj skúsení odborníci z každodennej praxe.

Čo je nové v online časopise?

Články
Uplatnenie daňového bonusu v roku 2022

Prestávka na odpočinok a jedenie v nepretržitej prevádzke a pracovný čas - § 91 Zákonníka práce

Detské prídavky, daňový bonus a zavádzame krúžkovné

Otázky a odpovede
Doplnkové dôchodkové sporenie

Zamestnávanie lekára - odídenca z Ukrajiny

Zamestnanec a podpora v čase skrátenej práce

Zamestnanci na PN a podpora v čase skrátenej práce

Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa sprístupní nové informácie pre zamestnávateľov

Mamičky, ktoré poberajú tehotenské, už po pôrode nemusia SP predkladať doklad o skončení tehotenstva

Sociálna poisťovňa upozorňuje na zmeny v nemocenskom poistení od júna

Čo nájdete v on-line časopise:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti miezd a platov, odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, dane z príjmov, pracovného práva, cestovných náhrad a i.
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • vzory formulárov a tlačív nevyhnutných pri práci v mzdovej učtárni s možnosťou dopísania vlastných údajov a vytlačenia,
 • praktické pomôcky akonapr.zoznamy a adresáre – kontakty na pobočky sociálnej poisťovne, archívy, daňové úrady a i.,
 • ďalšie praktické informácie - prehľad súm cestovných náhrad, vývoj priemernej a minimálnej mzdy, sumy prídavku a príplatku na dieťa, mzdová kalkulačka a i.
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom ste získali:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2022,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2022 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Viera Mezeiová
Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

JUDr. Juraj Mezei
JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva.V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

JUDr. Martina Kostková
JUDr. Martina Kostková

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 

Spokojní zákazníci online časopisu

"Pozitívne hodnotím výber tém podľa aktuálnosti v danom období a ich kvalitné spracovanie"
Dana K., Hlohovec


"Keďže zákony  sa neustále novelizujú, pomocou tohoto online časopisu som získala prehľad o tom, na čo mám upozorniť a pripraviť svojich klientov ."
Danica S., Bratislava


"Podnikám už viac ako 10 rokov a nestačím neustále sledovať vývoj legislatívnych zmien. S blížiacim sa koncom roka 2019 mi táto online kniha vytvorila prehľad, čo ma v rámci legislatívnych zmien ako podnikateľa v roku 2020 čaká."
Jaroslava Š., Košice

 
OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.6.2022 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Mzdová kalkulačka má výlučne informatívny charakter o vyúčtovanej mzde bežného zamestnanca. Pre potreby účtovania použite profesionálny softvér.
Spustiť
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV