dnes je 23.3.2023

Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov
Produkt manažér

2023.02 Úvodník


Mgr. Zuzana Bližňáková

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov sa dočítate o zmenách v sociálnom poistení v roku 2023. Novela zákona o sociálnom poistení zavádza od 1. januára 2023 nový inštitút – tzv. rodičovský dôchodok. Sociálna poisťovňa ho prizná poberateľovi starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.

Rodičovský dôchodok (bonus) je novinka, ktorou môžu od 1. 1. 2023 deti prispieť k zvýšeniu starobného dôchodku svojich rodičov. Cieľom rodičovského bonusu je odstrániť nespravodlivosť pri vyplácaní dôchodkov rodičom, ktorí vychovali deti, teda zmierniť rozdiely medzi dôchodkami bezdetných dôchodcov a tých s deťmi. Pracujúce dieťa, ktoré odvádza sociálne odvody, bude mať príležitosť venovať rodičovský bonus, teda zákonom stanovené percento z odvodov, práve svojim rodičom alebo pestúnom, ktorí ho vychovali.

Pri evidencii pracovného času a dochádzky ide o dva odlišné pojmy. Dochádzka predstavuje celkový čas, kedy je zamestnanec prítomný na pracovisku bez ohľadu na to, či vykonáva, alebo nevykonáva prácu. Pracovný čas predstavuje dobu, počas ktorej zamestnanec vykonáva zverenú pracovnú činnosť. Zákon však stanovuje povinnosť evidovať len pracovný čas zamestnanca.

V prípade dohody o pracovnej činnosti sa novelou ustanovuje osobitný poddruh dohody, ktorá bude využívaná pri sezónnej práci. Sezónna práca sa má skutočne týkať sezóny – teda má ísť o vykonanie práce, ktorá je závislá od striedania ročných období, každý rok sa opakuje a nepresahuje 8 mesiacov v kalendárnom roku. Preto bude dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce obmedzená na trvanie 8 mesiacov.

Februárové číslo časopisu Vám prináša ďalšie zaujímavé články na témy:

 • Zmeny v sociálnom poistení v roku 2023.

 • Rodičovský dôchodok v roku 2023.

 • Dochádzkový systém na pracovisku v roku 2023.

 • Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce v roku 2023.

Odporúčame prečítať si aj odpovede na otázky z praxe:

 • Hrubý a čistý príjem zamestnanca v roku 2023.

 • Náhrada mzdy zamestnancovi za prácu pre odborovú organizáciu v roku 2023.

Príjemné čítanie v menej celej redakcie želá


Mgr. Zuzana Bližňáková

Odborná redaktorka

Zákonník práce s účinnosťou od 1. 1. 2023

(stiahnutie je možné po prihlásení)

Náš online časopis s názvom Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov je určený predovšetkým pre mzdové účtovníčky, ktoré sa vo svojej každodennej praxi stretávajú s neustále sa meniacou právnou legislatívou, ale veríme, že svojím zaujímavými obsahom doplneným o praktické príklady a, samozrejme, aj prehľadnými tabuľkami zaujme všetkých, ktorí chcú mať prehľad o aktuálnych zmenách v legislatíve.

V online časopise sa informácie o konkrétnych  legislatívnych  zmenách vždy dozviete s dostatočným časovým predstihom, aby ste získali dostatok času na ich naštudovanie a  následne zavedenie do mzdovej agendy.

Pri tvorbe časopisu spolupracujeme s odborníkmi z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a iných štátnych orgánov, ako aj skúsení odborníci z každodennej praxe.

Čo je nové v online časopise?

Články
Zmeny v sociálnom poistení v roku 2023

Rodičovský dôchodok v roku 2023

Dochádzkový systém na pracovisku v roku 2023

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce v roku 2023

Otázky a odpovede
Hrubý a čistý príjem zamestnanca v roku 2023

Náhrada mzdy zamestnancovi za prácu pre odborovú organizáciu v roku 2023

Čo nájdete v on-line časopise:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti miezd a platov, odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, dane z príjmov, pracovného práva, cestovných náhrad a i.
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • vzory formulárov a tlačív nevyhnutných pri práci v mzdovej učtárni s možnosťou dopísania vlastných údajov a vytlačenia,
 • praktické pomôcky akonapr.zoznamy a adresáre – kontakty na pobočky sociálnej poisťovne, archívy, daňové úrady a i.,
 • ďalšie praktické informácie - prehľad súm cestovných náhrad, vývoj priemernej a minimálnej mzdy, sumy prídavku a príplatku na dieťa, mzdová kalkulačka a i.
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom ste získali:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2023,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2023 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Viera Mezeiová
Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

JUDr. Juraj Mezei
JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva.V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

JUDr. Martina Kostková
JUDr. Martina Kostková

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 

Spokojní zákazníci online časopisu

"Pozitívne hodnotím výber tém podľa aktuálnosti v danom období a ich kvalitné spracovanie"
Dana K., Hlohovec


"Keďže zákony  sa neustále novelizujú, pomocou tohoto online časopisu som získala prehľad o tom, na čo mám upozorniť a pripraviť svojich klientov ."
Danica S., Bratislava


"Podnikám už viac ako 10 rokov a nestačím neustále sledovať vývoj legislatívnych zmien. S blížiacim sa koncom roka 2019 mi táto online kniha vytvorila prehľad, čo ma v rámci legislatívnych zmien ako podnikateľa v roku 2020 čaká."
Jaroslava Š., Košice

 
OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2023 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Mzdová kalkulačka má výlučne informatívny charakter o vyúčtovanej mzde bežného zamestnanca. Pre potreby účtovania použite profesionálny softvér.
Spustiť
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV