dnes je 1.12.2021

Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov
Produkt manažér

2021.10 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu - Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov – sa dočítate o výške daňového bonusu na vyživované dieťa v roku 2022. Autorka článku upozorňuje taktiež na informáciu, že v praxi sa vyskytujú názory, že daňovníci, ktorí si uplatňujú dotáciu na podporu stravovacích návykov detí podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách (na ktorý sa odvoláva aj ZDP), majú nárok na sumu DB podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZDP, t. j. v roku 2021 vo výške 23,22 €. Uvedená informácia nie je správna, pretože ZDP prisudzuje výšku DB v nadväznosti na vek dieťaťa, pričom nedáva možnosť jej výberu.”

Riešite aktuálne očkovanie zamestnancov z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov? Ako pristupovať k téme: Zamestnávateľ a očkovanie zamestnancov z pohľadu pracovného práva sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.

Od 4. októbra 2021 sú nové pravidlá v rámci prekrývania horných dýchacích ciest zamestnancami na pracovisku. Aké sú to a aké sú výnimky? Uvedená povinnosť sa napríklad nevzťahuje na:

 • zamestnancov so závažnými poruchami autistického spektra,

 • zamestnancov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra,

 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B školského zákona,

 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,

 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,

 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Odporúčame prečítať si i praktické odpovede na otázky z praxe.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová

odborná redaktorka

Zákonník práce s účinnosťou od 1. 3. 2021

 

Náš online časopis s názvom Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov je určený predovšetkým pre mzdové účtovníčky, ktoré sa vo svojej každodennej praxi stretávajú s neustále sa meniacou právnou legislatívou, ale veríme, že svojím zaujímavými obsahom doplneným o praktické príklady a, samozrejme, aj prehľadnými tabuľkami zaujme všetkých, ktorí chcú mať prehľad o aktuálnych zmenách v legislatíve.

V online časopise sa informácie o konkrétnych  legislatívnych  zmenách vždy dozviete s dostatočným časovým predstihom, aby ste získali dostatok času na ich naštudovanie a  následne zavedenie do mzdovej agendy.

Pri tvorbe časopisu spolupracujeme s odborníkmi z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a iných štátnych orgánov, ako aj skúsení odborníci z každodennej praxe.

Čo je nové v online časopise?

Články
Predchádzajúci súhlas zástupcov zamestnancov so skončením pracovného pomeru

Všeobecné podmienky výpočtu paušálnej sumy na cestovné výdavky za miestnu pravidelnú dopravu

Prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, nočná práca

Otázky a odpovede
Čerpanie pracovného voľna zamestnancom v roku 2021

Zarátanie prekážok pri práci do fondu pracovného času v roku 2021

Predĺženie pracovnej zmluvy zamestnanca po projekte Praxou k zamestnaniu v roku 2021

Nárok zamestnanca na počet dní čerpania lekárskeho vyšetrenia v roku

Ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa v roku 2021

Sociálna poisťovňa
Po návrate z dovolenky do karantény môžete požiadať o pandemickú PN

Sociálna poisťovňa už komunikuje s inštitúciami sociálneho zabezpečenia v EÚ elektronicky

Čo nájdete v on-line časopise:

 • POZOR! Informácie v čase COVID-19 k dispozícii!
 • vždy aktuálne informácie z oblasti miezd a platov, odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, dane z príjmov, pracovného práva, cestovných náhrad a i.
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • vzory formulárov a tlačív nevyhnutných pri práci v mzdovej učtárni s možnosťou dopísania vlastných údajov a vytlačenia,
 • praktické pomôcky akonapr.zoznamy a adresáre – kontakty na pobočky sociálnej poisťovne, archívy, daňové úrady a i.,
 • ďalšie praktické informácie - prehľad súm cestovných náhrad, vývoj priemernej a minimálnej mzdy, sumy prídavku a príplatku na dieťa, mzdová kalkulačka a i.
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom ste získali:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2021,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2021 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Viera Mezeiová
Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

JUDr. Juraj Mezei
JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva.V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

JUDr. Martina Kostková
JUDr. Martina Kostková

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 

Spokojní zákazníci online časopisu

"Pozitívne hodnotím výber tém podľa aktuálnosti v danom období a ich kvalitné spracovanie"
Dana K., Hlohovec


"Keďže zákony  sa neustále novelizujú, pomocou tohoto online časopisu som získala prehľad o tom, na čo mám upozorniť a pripraviť svojich klientov ."
Danica S., Bratislava


"Podnikám už viac ako 10 rokov a nestačím neustále sledovať vývoj legislatívnych zmien. S blížiacim sa koncom roka 2019 mi táto online kniha vytvorila prehľad, čo ma v rámci legislatívnych zmien ako podnikateľa v roku 2020 čaká."
Jaroslava Š., Košice

 
OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2021 - Daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Mzdová kalkulačka má výlučne informatívny charakter o vyúčtovanej mzde bežného zamestnanca. Pre potreby účtovania použite profesionálny softvér.
Spustiť
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV