dnes je 17.8.2022

Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov
Produkt manažér

2022.07 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu - Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov – sa dočítate o novelách Zákonníka práce od 1. januára 2023. Tieto zmeny sa dotýkajú príspevky na štátom podporované nájomné bývanie, a taktiež dohôd o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Význam týchto noviel Zákonníka práce súvisí aj s ich nadväznosťou na ostatné právne predpisy, ktoré sa novelizujú od roku 2023.

POZOR! Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie sa zaraďuje do kategórie príjmov, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov v rámci príjmov zo závislej činnosti do výšky ustanovenej osobitným predpisom s odkazom na §152c ZP, ktorý zavádza nový inštitút – príspevok na štátom podporované nájomné bývanie.

Pri zamestnávaní pracovníkov je obzvlášť zaujímavá téma sociálneho fondu. Sociálny fond je v samotnej podstate nástrojom ako možno efektívne stimulovať zamestnancov k určitému výkonu. Čo však zamestnávateľ do značnej miery rieši je tvorba sociálneho fondu z hľadiska dane z príjmov v roku 2022. Prečítajte si už v tomto čísle článok od Ing. Jozefa Pohloda.

Odporúčame prečítať si i zaujímavé riešenie príkladov z praxe:

 • Vyššia výmera dovolenky pre zamestnanca, ktorý sa trvalo stará o dieťa z pohľadu Zákonníka práce v roku 2022.

 • Možnosť uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta z hľadiska jeho veku v roku 2022.

 • Zaradenie zamestnanca mestského úradu na pozíciu samostatný pracovník školského úradu v roku 2022.

S prianím príjemného čítania

Zákonník práce s účinnosťou od 1. 6. 2022

(stiahnutie je možné po prihlásení)

Náš online časopis s názvom Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov je určený predovšetkým pre mzdové účtovníčky, ktoré sa vo svojej každodennej praxi stretávajú s neustále sa meniacou právnou legislatívou, ale veríme, že svojím zaujímavými obsahom doplneným o praktické príklady a, samozrejme, aj prehľadnými tabuľkami zaujme všetkých, ktorí chcú mať prehľad o aktuálnych zmenách v legislatíve.

V online časopise sa informácie o konkrétnych  legislatívnych  zmenách vždy dozviete s dostatočným časovým predstihom, aby ste získali dostatok času na ich naštudovanie a  následne zavedenie do mzdovej agendy.

Pri tvorbe časopisu spolupracujeme s odborníkmi z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a iných štátnych orgánov, ako aj skúsení odborníci z každodennej praxe.

Čo je nové v online časopise?

Články
Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie od 1. januára 2023

Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1. januára 2023 - dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Tvorba sociálneho fondu z pohľadu dane z príjmov v roku 2022

Sociálna poisťovňa

Otázky a odpovede
Vyššia výmera dovolenky pre zamestnanca, ktorý sa trvalo stará o dieťa z pohľadu Zákonníka práce v roku 2022

Možnosť uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta z hľadiska jeho veku v roku 2022

Zaradenie zamestnanca mestského úradu na pozíciu samostatný pracovník školského úradu v roku 2022

Čo nájdete v on-line časopise:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti miezd a platov, odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, dane z príjmov, pracovného práva, cestovných náhrad a i.
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • vzory formulárov a tlačív nevyhnutných pri práci v mzdovej učtárni s možnosťou dopísania vlastných údajov a vytlačenia,
 • praktické pomôcky akonapr.zoznamy a adresáre – kontakty na pobočky sociálnej poisťovne, archívy, daňové úrady a i.,
 • ďalšie praktické informácie - prehľad súm cestovných náhrad, vývoj priemernej a minimálnej mzdy, sumy prídavku a príplatku na dieťa, mzdová kalkulačka a i.
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom ste získali:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2022,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2022 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Viera Mezeiová
Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

JUDr. Juraj Mezei
JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva.V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

JUDr. Martina Kostková
JUDr. Martina Kostková

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 

Spokojní zákazníci online časopisu

"Pozitívne hodnotím výber tém podľa aktuálnosti v danom období a ich kvalitné spracovanie"
Dana K., Hlohovec


"Keďže zákony  sa neustále novelizujú, pomocou tohoto online časopisu som získala prehľad o tom, na čo mám upozorniť a pripraviť svojich klientov ."
Danica S., Bratislava


"Podnikám už viac ako 10 rokov a nestačím neustále sledovať vývoj legislatívnych zmien. S blížiacim sa koncom roka 2019 mi táto online kniha vytvorila prehľad, čo ma v rámci legislatívnych zmien ako podnikateľa v roku 2020 čaká."
Jaroslava Š., Košice

 
OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.8.2022 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Mzdová kalkulačka má výlučne informatívny charakter o vyúčtovanej mzde bežného zamestnanca. Pre potreby účtovania použite profesionálny softvér.
Spustiť
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV