Input:

Darčekové poukážky z pohľadu zamestnávateľa

13.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.19.1.1 Darčekové poukážky z pohľadu zamestnávateľa

Ing. Viera Mezeiová

Zamestnávatelia v rámci svojej obchodnej a sociálnej politiky, resp. ako motivačný prvok, poskytujú svojim zamestnancom rôzne výhody, pre ktoré sa v súčasnosti najčastejšie používa výraz „benefity”, resp. „zamestnanecké benefity”. Môže to byť napr. poskytnutie vstupeniek na športové podujatie, prenajatie tenisového kurtu, zaplatenie poukazu na preventívnu onkologickú lekársku prehliadku alebo na dovolenku a pod. Jednou zo zamestnaneckých výhod je aj poskytnutie darčekovej poukážky. Môže ísť o nákup tovaru (napr. v niektorom obchodnom reťazci) alebo o poukážku na nákup služby (napr. masáž alebo kozmetika).


Za zamestnanecký benefit nemožno považovať napr. cestovnú náhradu poskytovanú zamestnávateľom zamestnancovi v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok podľa osobitných predpisov, alebo napr. hodnotu stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a pod. Tieto plnenia je zamestnávateľ zamestnancovi povinný poskytovať, t.j. je to povinnosť zamestnávateľa.

Výhody poskytovania darčekových poukážok

Z hľadiska zamestnávateľa môže ísť o výhodu, ktorou je napr.:

- motivácia zamestnancov,

- možnosť zľavy pri väčších objemoch poukážok a pod.

Z hľadiska zamestnanca môže ísť o výhodu, ktorou je napr.

- možnosť rozhodnutia (napr. dátum nákupu služby alebo druh tovaru oproti benefitu v podobe konkrétneho tovaru alebo výrobku),

- možnosť nákupu špecializovaného alebo limitovaného tovaru alebo služby a pod.

Darčekové poukážky ako majetok

Darčekové poukážky z hľadiska zamestnávateľov v nadväznosti na zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) je potrebné posúdiť aj z hľadiska majetku zamestnávateľa podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v zn.n.p., podľa ktorého „majetok sú tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí a je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť podľa príslušných paragrafov zákona o účtovníctve”; vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch. Majetok zamestnávateľa možno rozdeliť z hľadiska

1. charakteru

  • hmotný majetok  - má hmotný charakter, napr. stroj, dopravný prostriedok, počítač,

  • nehmotný majetok  - má nehmotný charakter, napr. softvér, patent, licencia,

  • finančný majetok  - má finančný charakter, napr. peniaze v hotovosti, vklady na bankových účtoch, ceniny, poukážky, šeky (možno povedať, že ide súhrn všetkých peňažných prostriedkov alebo cenných papierov v bezhotovostnej forme alebo hotovostnej forme, prípadne v iných formách, ktoré predstavujú uloženie finančných prostriedkov).

2. časového

  • dlhodobý majetok,

  • krátkodobý majetok.

Darčekové poukážky sú krátkodobým finančným majetkom, ktorého predpokladaná držba alebo dohodnutá doba splatnosti je jeden rok od uskutočnenia účtovného prípadu.

Darčekové poukážky financované zo sociálneho fondu

Použitie sociálneho fondu (SF) je ustanovené v § 7 zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v zn.n.p., podľa ktorého prostriedky zo SF môže zamestnávateľ použiť na

a) stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,

b) dopravu do zamestnania a späť,

c) účasť na kultúrnych a športových podujatiach,

d) rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,

e) zdravotnú starostlivosť,

f) sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,

g) doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu,

h) ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ môže zo SF financovať darčekové poukážky na realizáciu sociálnej politiky, pričom takéto poukážky, poskytované zamestnancom (financované) zo sociálneho fondu neovplyvňujú základ dane zamestnávateľa.


Zamestnávateľ poskytol svojim zamestnancom k Vianociam zamestnanecký benefit vo forme darčekovej poukážky na masáž. Je oslobodenie/zdanenie jej hodnoty pre zamestnanca ovplyvnené výškou plnenia? Môže si ich hodnotu zamestnávateľ zahrnúť do daňových výdavkov?

Nepeňažné plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancom zo sociálneho fondu vo forme darčekovej poukážky je pre zamestnanca zdaniteľným príjmom, pričom tento prístup z hľadiska zamestnanca neovplyvňuje výška plnenia (hodnota poukážky). Z hľadiska zamestnávateľa nejde o daňový výdavok, pretože nákup darčekových poukážok zamestnávateľ financoval zo sociálneho fondu.

Darčekové poukážky ako reklamné predmety

Podľa § 21 ods. 1 písm. h) ZDP sú daňovo uznateľnými výdavkami výdavky na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 € za jeden predmet. Za reklamné predmety sa však, okrem iného, nepovažujú darčekové reklamné poukážky. [Takéto poukážky tiež nemožno považovať za výdavky na reklamu za účelom prezentácie svojej podnikateľskej činnosti a teda uplatniť ustanovenie § 19 ods. 2 písm. k) ZDP.]

Poznámka: Darčekové reklamné poukážky sa nepovažujú za reklamné predmety najmä preto, že nemajú svoju vlastnú úžitkovú hodnotu, sú len akousi formu platidla.


Zamestnávateľ poskytol zamestnancom poukážky na nákup vybraného tovaru u svojich obchodných partnerov. Môže si do daňovo uznaných výdavkov zahrnúť tieto poukážky, ktorých hodnota jednotlivo je vo výške 14,50 €?

Výdavky na reklamné predmety môžu byť daňovým výdavkom ovplyvňujúcim základ dane daňovníka len vtedy, ak ide o reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 € za jeden predmet. (ZDP neustanovuje povinnosť označovať reklamné predmety obchodným menom alebo ochrannou známkou daňovníka.) Vzhľadom na to, že zamestnávateľ poskytol zamestnancom poukážky na nákup tovaru, nemožno ich hodnotu zahrnúť do daňových výdavkov, aj keď hodnota každej z nich neprekročila 17 €. (Ak zamestnávateľ poskytol svojim zamestnancom darčekové poukážky na nákup tovaru u svojich obchodných partnerov, nejde ani o výdavok na reklamu za účelom prezentácie svojej podnikateľskej činnosti.)

Darčekové poukážky ako výhra v súťaži zamestnávateľa

Pri organizovaní súťaží zamestnávateľmi a poskytovaní cien a výhier z nich, zamestnávatelia sledujú rozličné ciele. Môže ísť napr. o tzv. „teambuilding”, čo je názov prevzatý z angličtiny a v preklade znamená „budovanie tímu”, ďalej napr. o podporu predaja, zvýšenie hospodárnosti a úsporu nákladov a pod. Zamestnávateľské súťaže majú prostredníctvom cien a výhier zamestnancom daňový vplyv na strane zamestnanca, a aj na strane zamestnávateľa. V zásade platí, že zamestnávateľ si môže do daňových výdavkov zahrnúť len ceny a výhry zo súťaží, v ktorých účasť zamestnancov súvisí s dosahovaním zdaniteľných príjmov zamestnávateľa a teda je splnená charakteristika daňového výdavku na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného príjmu zamestnávateľa [§ 2 písm. i) ZDP], môže ísť o motivačnú súťaž napr. pre predajcov – zamestnancov (napr. najvyššia dosiahnutá hodnota predaja a pod.), pre zamestnancov (napr. najlepší zlepšovací návrh výrobného procesu, ktorý prinesie úsporu nákladov alebo


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: