Input:

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a ich dopady v praxi

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.13.1.1 Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a ich dopady v praxi

Ing. Ľuboslava Minková

Mechanizmus úpravy súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste je upravený v § 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o cestovných náhradách”). Zvýšenie súm stravného sa vykoná, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne je najmenej 5 %; sumy stravného sa zvýšia o percento príslušného rozdielu. Za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného a jej hodnota je 100.

Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma ustanoví podľa § 5 ods. 2 zákona o cestovných náhradách opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného v mesiaci február 2019 dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike hodnotu 105,8 %, čo je oproti základni o 5,8 percentuálneho bodu viac. Na základe štatistických údajov za mesiac február 2019, bola teda splnená podmienka na zvýšenie súm stravného, a to konkrétne na zvýšenie súm stravného pre jednotlivé časové pásma o 5,8 %. Vo väzbe na vyššie uvedené bolo vydané opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného.

Zvýšenie súm stravného pri pracovnej ceste vyvolá dopad najmä v nasledovných oblastiach:

I. Zvýšenie súm stravného a dopad na pracovné cesty

1) Opatrením MPSVR SR č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného sa zvýšili sumy stravného pre zamestnanca ako nárokovej náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste, a to nasledovne:

 • - pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,80 eura na 5,10 eura,
 • - pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,10 eura na 7,60 eura,
 • - pre časové pásmo nad 12 hodín trvania pracovnej cesty z 10,90 eura na 11,60 eura.


Podľa § 8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách sú sumy stravného zaokrúhlené na desať eurocentov nahor.


Zamestnanec vykonal pracovnú cestu od 24. júna 2019 do 4. júla 2019. Podľa ktorého opatrenia MPSVR SR má zamestnanec za túto pracovnú cestu nárok na stravné? Môže/musí zamestnávateľ poskytnúť stravné podľa opatrenia, ktoré platilo v čase, kedy sa pracovná cesta začala?

Opatrenie MPSVR SR č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 20. júna 2019, pričom účinnosť opatrenia je priamo ustanovená v § 3, t. j. od 1. júla 2019; nárok na zvýšené sumy stravného od 1. júla 2019 vyplýva aj z § 8 ods. 1 ZCN.

Za časť tuzemskej pracovnej cesty, ktorá trvala v mesiaci jún 2019, t. j. za dni od 24. júna 2019 do 30. júna 2019 zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravné podľa opatrenia MPSVR SR č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného. Od 1. júla 2019 do 4. júla 2019 má zamestnanec nárok na stravné už podľa opatrenia MPSVR SR č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného, a to podľa § 3 predmetného opatrenia, ako ak vo väzbe aj na § 8 ods. 1 ZCN.

Nesprávny by bol postup, keby zamestnávateľ za celú tuzemskú pracovnú cestu poskytol stravné iba podľa opatrenia, ktoré platilo v čase nástupu na pracovnú cestu, t. j. iba podľa MPSVR SR č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného.

2) Zvýšením sumy stravného pre časové pásmo nad 18 hodín sa vo väzbe na § 5 ods. 6 zákona o cestovných náhradách zvýšila aj nominálna miera krátenia za čiastočne bezplatne zabezpečené stravovanie na tuzemskej pracovnej ceste. Ak má zamestnanec na tuzemskej pracovnej ceste preukázateľne zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne (napr. len obed, len večeru, len raňajky, len raňajky a obed, len raňajky a večeru, len obed a večeru), zamestnávateľ stravné v sume podľa času trvania pracovnej cesty zamestnancovi za kalendárny deň kráti; miera krátenia je 25 % za bezplatne zabezpečené raňajky, 40 % za bezplatne zabezpečený obed a 35 % za bezplatne zabezpečenú večeru. Stravné, na ktoré má zamestnanec nárok za kalendárny deň, sa kráti o vypočítanú nominálnu hodnotu (menovitú hodnotu), ktorá sa vypočíta zo stravného, ktoré je ustanovené pre časové pásmo nad 18 hodín, alebo z najvyššie dohodnutej sumy stravného podľa § 5 ods. 5 zákona o cestovných náhradách.

Na základe vyššie uvedeného sa zvýšila nominálna miera krátenia za bezplatne zabezpečené stravovanie nasledovne:

- za bezplatne zabezpečené raňajky2,725 eura na 2,90 eura (25 % z 11,60 eura),

- za bezplatne zabezpečený obed zo 4,36 eura na 4,64 eura (40 % z 11,60 eura),

- za bezplatne zabezpečenú večeru3,815 eura na 4,06 eura (35 % z 11,60 eura).

Opatrenie MPSVR SR č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného (od 1. 7. 2019)  Suma stravného podľa času trvania tuzemskej pracovnej cesty Suma krátenia za poskytnuté jedlo  
5 - 12 h nad 12 - 18 h nad 18 h 
základná 5,10 eura 7,60 eura 11,60 eura 
bezplatneposkytnuté  raňajky  2,20 eura 4,70 eura 8,70 eura 2,90 eura  
obed  0,46 eura 2,96 eura 6,96 eura 4,64 eura  
večera  1,04 eura 3,54 eura 7,54 eura 4,06 eura  
raňajky + obed  0,00 eura 0,06 eura 4,06 eura 7,54 eura  
obed + večera  0,00 eura 0,00 eura 2,90 eura 8,70 eura  
raňajky + večera  0,00 eura 0,64 eura 4,64 eura 6,96 eura  
raňajky + obed + večera  0,00 eura 0,00 eura 0,00 eura 11,60 eura  


Vo väzbe na vypočítanú nominálnu (menovitú) mieru krátenia stravného za bezplatne poskytnuté raňajky, bezplatne poskytnutý obed a za bezplatne poskytnutú večeru je potrebné upozorniť na to, že sa nezaokrúhľuje vypočítaná nominálna (menovitá) miera krátenia, ale podľa § 5 ods. 10 zákona o cestovných náhradách sa zaokrúhľuje až vypočítané, určené stravné, a to na najbližší eurocent nahor. Týmto spôsobom sa zaokrúhľuje stravné za každý kalendárny deň samostatne, nezaokrúhľuje sa stravné za pracovnú cestu ako celok.

Určené stravné = nárok na stravné pre dané časové pásmo v rámci kalendárneho dňa – vypočítaná miera krátenia za bezplatne zabezpečené jedlo (raňajky, obed, večera) bez zaokrúhlenia.


Zamestnávateľ vyslal zamestnanca na trojdňovú pracovnú cestu, pričom prvý deň pracovná cesta trvala v časovom pásme 5 až 12 hodín (nárok na stravné 5,10 eura), druhý deň v časovom pásme nad 18 hodín (nárok na stravné 11,60 eura) a tretí deň v časovom pásme nad 12 do 18 hodín (nárok na stravné 7,60 eura). Zamestnanec mal zabezpečené bezplatné stravovanie:

1. deň – večera,

2. deň – raňajky, obed, večera,

3. deň – raňajky, obed.

1. deň

Zamestnanec mal nárok na stravné v sume 5,10 eura, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 5 ods. 6 ZCN kráti o: 

 • - 35 % za poskytnutú večeru, t. j. o 4,060 eura (11,60 eura x 35 %); miera krátenia sa vypočíta zo stravného nad 18 hodín trvania pracovnej cesty, t. j. zo sumy 11,60 eura.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravné v sume rozdielu medzi nárokovým stravným a mierou krátenia za bezplatne poskytnutú večeru, ktoré v prípade potreby zaokrúhli na najbližší eurocent nahor, t. j. poskytne mu stravné v sume 1,04 eura (5,10 eura - 4,06 eura = 1,04 eura).

2. deň

Zamestnanec mal nárok na stravné v sume 11,60 eura. Vzhľadom na to, že mal zabezpečené bezplatné stravovanie v celkom rozsahu, zamestnávateľ mu na základe § 5 ods. 6 ZCN stravné v peňažnom plnení neposkytne.

3. deň

Zamestnanec mal nárok na stravné v sume 7,60 eura, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 5 ods. 6 ZCN kráti o:

 • - 25 % za bezplatne zabezpečené raňajky, t. j. o 2,90 eura (11,60 x 25 %); miera krátenia sa vypočíta zo stravného nad 18 hodín trvania pracovnej cesty, t. j. zo sumy 11,60 eura,
 • - 40 % za bezplatne zabezpečený obed, t. j. 4,64 eura (11,60 eura x 40 %); miera krátenia sa vypočíta zo stravného nad 18 hodín trvania pracovnej cesty, t. j. zo sumy 11,60 eura.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravné v sume rozdielu medzi nárokovým stravným a mierou krátenia za bezplatne poskytnuté raňajky a obed, ktoré v prípade potreby zaokrúhli na najbližší eurocent nahor, t. j. poskytne mu stravné v sume 0,06 eura (7,60 eura – (2,90 eura + 4,64 eura) = 7,60 eura – 7,54 eura = 0,06 eura).


Zamestnanec vykonávajúci kontrolnú činnosť – ide o zamestnanca, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, sa dohodol so zamestnávateľom v pracovnej zmluve na nižších sumách stravného o 5 % oproti zákonom ustanovenej sume.

Zamestnanec má nárok na stravné v jednotlivých časových pásmach na základe dohody v pracovnej zmluve v týchto sumách:

 • - pri pracovnej ceste, ktorá trvá 5 až 12 hodín, v sume 4,85 eura (5,10 eura - 5 % = 4,845 eura = 4,85 eura ),
 • - pri pracovnej ceste, ktorá trvá viac ako 12 hodín, najviac 18 hodín, v sume 7,22 eura (7,60 eura – 5 % = 7,22 eura ),
 • - pri pracovnej ceste nad 18 hodín v sume 11,02 eura (11,60 eura - 5 % = 11,02 eura).

Zamestnávateľ vyslal zamestnanca na dvojdňovú pracovnú cestu, pričom prvý deň pracovná cesta trvala v časovom pásme 5 až 12 hodín (nárok na stravné 4,85 eura) a druhý deň trvala v časovom pásme nad 18 hodín (nárok na stravné 11,02 eura). Zamestnanec mal čiastočne zabezpečené stravovanie:

 • - deň – večeru,
 • - deň – raňajky, obed.

1. deň

Zamestnanec mal nárok na stravné v sume 4,85 eura, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 5 ods. 6 ZCN kráti o: 

 • - 35 % za poskytnutú večeru, t. j. o 3,857 eura (11,02 eura x 35 %); miera krátenia sa vypočíta z najvyššej dohodnutej sumy stravného (§ 5 ods. 5), t. j. zo sumy 11,02 eura.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravné v sume rozdielu medzi nárokovým stravným a mierou krátenia za bezplatne poskytnutú večeru, ktorú zaokrúhli na najbližší eurocent nahor, t. j. poskytne mu stravné v sume 1 euro (4,85 eura – 3,857 eura = 0,993 eura = 1 euro).

2. deň

Zamestnanec mal nárok na stravné v sume 11,02 eura, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 5 ods. 6 ZCN kráti o:

 • - 25 % za bezplatne zabezpečené raňajky, t. j. o 2,755 eura (11,02 eura x 25 %); miera krátenia sa vypočíta z najvyššej dohodnutej sumy stravného (§ 5 ods. 5), t. j. zo sumy 11,02 eura,
 • - 40 % za bezplatne zabezpečený obed, t. j. o 4,408 eura (11,02 eura x 40 %); miera krátenia sa vypočíta z najvyššej dohodnutej sumy stravného (§ 5 ods. 5), t. j. zo sumy 11,02 eura.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravné v sume rozdielu medzi nárokovým stravným a mierou krátenia za bezplatne poskytnuté raňajky a obed, ktoré zaokrúhli na najbližší eurocent nahor, t. j. poskytne mu stravné v sume 3,86 eura (11,02 eura - 2,755 eura - 4,708 eura = 3,86 eura).


Zamestnávateľ vyslal zamestnanca na tuzemskú pracovnú cestu v trvaní 8 hodín, pričom mal zamestnanec počas pracovnej cesty bezplatne zabezpečený obed.

Zamestnanec má nárok na stravné vo výške 5,10 eura, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 5 ods. 6 ZCN kráti o:

 • - 40 % za bezplatne zabezpečený obed, t. j. 4,64 eura (11,60 eura x 40 %); miera krátenia sa vypočíta zo stravného nad 18 hodín trvania pracovnej cesty, t. j. zo sumy 11,60 eura.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi rozdiel medzi nárokovým stravným a sumou krátenia za bezplatne poskytnutý obed, t. j. poskytne mu sumu 0,46 eura (5,10 eura - 4,64 eura = 0,46 eura).


Zamestnávateľ vyslal zamestnanca na jednodňovú tuzemskú pracovnú cestu (10.00 h – 23.00 h), ktorá trvala:

 • - prvý v časovom pásme nad 12 h - 18 h (nárok na stravné 7,60 eura) – zamestnanec mal bezplatne zabezpečené obed a večeru.

Zamestnanec mal nárok na stravné v sume 7,60 eura, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 5 ods. 6 ZCN kráti o:

 • - 40 % za bezplatne zabezpečený obed, t. j. o 4,64 eura (11,60 x 40 %); miera krátenia sa vypočíta zo stravného nad 18 hodín trvania pracovnej cesty, t. j. zo sumy 11,60 eura,
 • - 35 % za bezplatne zabezpečenú večeru, t. j. o 4,06 eura (11,60 eura x 35 %); miera krátenia sa vypočíta zo stravného nad 18 hodín trvania pracovnej cesty, t. j. zo sumy 11,60 eura.

Zamestnávateľ v tomto prípade neposkytne zamestnancovi stravné v peňažnom plnení z dôvodu, že miera krátenia za bezplatne poskytnutý obed a večeru, t. j. miera krátenia 8,70 eura (4,64 eura + 4,06 eura = 8,70 eura) je vyššia ako nárokové stravné v peňažnom plnení pre časové pásmo nad 12 do 18 hodín, t. j. je vyššia ako suma stravného 7,60 eura.


Zamestnávateľ vyslal zamestnanca na dvojdňovú tuzemskú pracovnú cestu, ktorá trvala

- prvý deň (11.00 h – 24.00 h) v časovom pásme nad 12 - 18 h (nárok na stravné 7,60 eura) – zamestnanec ma bezplatne zabezpečenú večeru,

- druhý deň (0.00 h – 17.00 h) v časovom pásme nad 12 -18 h (nárok na stravné 7,60 eura) – zamestnanec mal bezplatne zabezpečený obed a večeru.

1. deň

Zamestnanec mal nárok na stravné v sume 7,60 eura, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 5 ods. 6 ZCN kráti o:

- 35 % za bezplatne zabezpečenú večeru, t. j. o 4,06 eura (11,60 eura x 35 %); miera krátenia sa vypočíta zo stravného nad 18 hodín trvania pracovnej cesty, t. j. zo sumy 11,60 eura.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravné v sume rozdielu medzi nárokovým stravným a mierou krátenia za bezplatne poskytnutú večeru, ktorá sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor, t. j. poskytne mu stravné v sume 3,54 eura (7,60 eura - 4,06 eura = 3,54 eura).

2. deň

Zamestnanec mal nárok na stravné v sume 7,60 eura, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 5 ods. 6 ZCN kráti o:

- 40 % za bezplatne zabezpečený obed, t. j. o 4,64 eura (11,60 x 40 %); miera krátenia sa vypočíta zo stravného nad 18 hodín trvania pracovnej cesty, t. j. zo sumy 11,60 eura,

- 35 % za bezplatne zabezpečenú večeru, t. j. o 4,06 eura (11,60 eura x 35 %); miera krátenia sa vypočíta zo stravného nad 18 hodín trvania pracovnej cesty, t. j. zo sumy 11,60 eura.

Zamestnávateľ v tomto prípade neposkytne zamestnancovi stravné v peňažnom plnení z dôvodu, že miera krátenia za bezplatne poskytnutý obed a večeru, t. j. miera krátenia 8,70 eura (4,64 eura + 4,06 eura = 8,70 eura) je vyššia ako nárokové stravné v peňažnom plnení pre časové pásmo nad 12 do 18 hodín, t. j. je vyššia ako suma stravného 7,60 eura.

3) Zvýšením sumy stravného pre časové pásmo nad 18 hodín sa vo väzbe na § 5 ods. 7 zákona o cestovných náhradách zvýšila aj nominálna miera krátenia za poskytnuté raňajky v rámci ubytovacích služieb. Ak sú zamestnancovi pri tuzemskej pracovnej ceste preukázaným spôsobom v rámci ubytovacích služieb poskytnuté raňajky, t. j., ak v cene za ubytovanie sú preukázane zahrnuté aj raňajky (nemusia byť raňajky zabezpečené bezplatne), zamestnancovi podľa § 5 ods. 7 zákona o cestovných náhradách tento výdavok za raňajky uznáva, ale stravné, na ktoré má nárok v rámci kalendárneho dňa a pracovnej cesty zamestnancovi, sa za poskytnuté raňajky kráti. Pod pojmom poskytnuté raňajky na účely zákona o cestovných náhradách sa rozumejú dva prípady, a to, že zamestnanec:

- má bezplatne zabezpečené raňajky v rámci ubytovacích služieb alebo

- si raňajky odoberie a sám si ich zaplatí.

Stravné, na ktoré má zamestnanec nárok v rámci kalendárneho dňa sa kráti spôsobom ako v prípade bezplatne zabezpečených raňajok, t. j. stravné sa kráti o 25 %, pričom miera krátenia sa vypočíta:

- zo stravného nad 18 hodín trvania tuzemskej pracovnej cesty alebo

- z najvyššej dohodnutej sumy stravného medzi zamestnancom a zamestnávateľom (§ 5 ods. 5 ).


Zamestnávateľ vyslal zamestnanca na dvojdňovú pracovnú cestu, ktorá trvala každý kalendárny deň nad 18 hodín, pričom zamestnanec nemal zabezpečené bezplatné stravovanie ani ubytovanie. V doklade o ubytovaní boli uvedené raňajky v hodnote 3,35 eura a ubytovanie v sume 45 eura.

Zamestnanec má nárok na stravné v sume 11,60 eura, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 5 ods. 7 ZCN kráti o:

 • - 25 % za poskytnuté raňajky v rámci ubytovacích služieb o 2,90 eura.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi rozdiel medzi nárokovým stravným a sumou krátenia za poskytnuté raňajky v rámci ubytovacích služieb, t. j. poskytne mu stravné za kalendárny deň v sume 8,18 eura (11,60 eura – 25 % = 11,60 eura – 2,90 eura = 8,70 eura). Zamestnávateľ uzná zamestnancovi z dokladu o ubytovaní výdavok za raňajky v sume 3,35 eura a výdavok za ubytovanie v sume 45 eura, t. j. sumu 48,35 eura.

II. Zvýšenie sumy stravného v časovom pásme 5 až 12 hodín a vplyv na § 152 Zákonníka práce

Zvýšenie sumy stravného v časovom pásme 5 až 12 hodín vyvoláva určité problémy a nejasnosti v praxi pri aplikácii ustanovenia § 152 Zákonníka práce. V súvislosti so zmenou sumy stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín sa objavujú nesprávne informácie týkajúce sa stravovania zamestnancov. Spôsobuje to mylná interpretácia dopadu zvýšenia stravného na nároky zamestnancov v oblasti stravovania. Veľmi bežný spôsob poskytovania stravovania zamestnancov, pokiaľ ho zamestnávateľ nedokáže sám zabezpečiť, je zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok (tzv. gastrolístkov). Práve v súvislosti so stravovacími poukážkami vzniká v praxi mylná informácia, že hodnota stravovacej poukážky sa musí v súvislosti so zvýšením sumy stravného automaticky zvýšiť na 5,10 eura. Táto informácia nie je presná a pre stravovanie prostredníctvom stravovacích poukážok stále platí, že sa zvýšila len:

- minimálna hodnota stravovacej poukážky z 3,60 eura na 3,83 eura (5,10 eura x 75 % = 3,825 = 3,83 eura),

- horná hranica príspevku zamestnávateľa na stravovanie ustanovená v § 152 ods. 3 Zákonníka práce z 2,64 eura na 2,81 eura (5,10 eura x 55 % = 2,805 = 2,81 eura; maximálna suma príspevku je zaokrúhlená podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce na najbližší eurocent nahor).

Zvýšenie sumy stravného v časovom pásme 5 až 12 hodín zvýši:

1) Sumu maximálnej hranice príspevku na stravovanie z doterajších 2,64 eura na 2,81 eura na jedno hlavné jedlo.

Podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce zamestnávateľ prispieva na stravovanie vo výške najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o cestovných náhradách. Predmetným ustanovením sa vymedzuje rozsah príspevku zamestnávateľa z jeho nákladov na stravovanie zamestnancov formou rozpätia v percentách zo základu. Príspevok zamestnávateľa môže predstavovať akúkoľvek sumu v rámci rozpätia, ktoré tvorí 55 % ceny jedného hlavného jedla a 55 % sumy stravného pri pracovných cestách v trvaní 5 až 12 hodín.

Zamestnanec má nárok na stravné v časovom pásme 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty v sume 5,10 eura. Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi na stravovanie minimálne vo výške 55 % ceny jedla, môže sa však rozhodnúť prispievať na stravovanie aj vo vyššej sume, najviac však do výšky 55 % sumy stravného, t. j. maximálne v sume 2,81 eura (55 % zo sumy stravného 5,10 eura).

Ak cena jedla, ktoré zamestnávateľ podáva vo vlastnom stravovacom zariadení predstavuje napr. sumu 3,40 eura, zamestnávateľ musí zamestnancovi prispievať na stravovanie minimálne v sume 1,87 eura (55 % z ceny jedla, t. j. 55 % z 3,40 eura = 1,87 eura), pričom maximálna suma príspevku je 2,81 eura (55 % zo sumy stravného 5,10 eura); zamestnávateľ osobitne prispieva na stravovanie aj zo sociálneho fondu. Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť o výške príspevku v rámci tohto rozpätia, čo v praxi znamená, že zamestnancovi môže prispievať na stravovanie v sume vyššej ako je 55 % ceny jedla (t. j. viac ako 1,87 eura) a zamestnanec nemusí prispievať na stravovanie sumou vo výške 45 % ceny jedla, ale nižšou sumou. Suma, ktorou prispieva zamestnávateľ na stravovanie zamestnancovi v rámci rozpätia 1,87 eura až 2,81 eura je výdavkom zamestnávateľa.

Ak zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi stravovaciu poukážku v hodnote napr. 3,90 eura, musí zamestnancovi prispievať na stravovanie sumou minimálne 2,15 eura (55 % z ceny jedla 3,90 eura = 2,145 = 2,15 eura), pričom maximálna suma príspevku môže byť 2,81 eura (55 % zo sumy stravného 5,10 eura); zamestnávateľ osobitne prispieva na stravovanie aj zo sociálneho fondu. Suma, ktorou prispieva zamestnávateľ na stravovanie zamestnancovi v rámci rozpätia 2,15 eura až 2,81 eura, je výdavkom zamestnávateľa.

Ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie aj po úprave súm stravného vo výške, ktorú poskytoval pred zvýšením súm stravného, ktorá je ale stále v rozpätí od 55 % ceny jedla (minimálna výška príspevku) do 55 % sumy stravného (maximálna výška príspevku), nemusí pristúpiť k zvýšeniu príspevku na stravovanie. Ak napr. zamestnávateľ poskytoval pred zvýšením sumy stravného zamestnancovi jedlo, ktorého cena bola v hodnote 3,20 eura a prispieval naň sumou 2,64 eura, t. j. maximálnou sumou (55 % zo 4,80 eura - opatrenie MPSVR SR č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného), po zvýšení sumy stravného zo 4,80 eura na 5,10 eura nemusí pristúpiť k úprave príspevku na stravovanie z dôvodu, že stále prispieva na stravovanie v rozpätí ustanovenom v § 152 ods. 3 Zákonníka práce; minimálna suma príspevku je v tomto prípade 1,76 eura (55 % z ceny jedla, t. j. 55 % zo sumy 3,20 eura = 1,76 eura) a maximálna suma príspevku je 2,81 eura (55 % zo sumy stravného 5,10 eura).

2) Minimálnu hodnotu stravovacej poukážky (tzv. gastrolístka) 3,60 eura na 3,83 eura, za ktorú si má zamestnanec zakúpiť jedno hlavné jedlo (5,10 eura x 75 % = 3,825 = 3,83 eura).

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedného hlavného jedla podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce rozumie hodnota, vyznačená na stravovacej poukážke, pričom hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o cestovných náhradách.

Zamestnanec má nárok na stravné v časovom pásme 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty v sume 5,10 eura, z čoho vyplýva, že minimálna hodnota stravovacej poukážky od 1. júla 2019 je 3,83 eura (75 % zo sumy stravného 5,10 eura).

Ak zamestnávateľ poskytoval

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: