Input:

Zmeny v sociálnom poistení v roku 2019

10.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.23.1.1 Zmeny v sociálnom poistení v roku 2019

Ing. Martina Švaňová

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá prinesie mnohé zmeny v roku 2019 a neskôr. Najväčšou novinkou je zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia, ďalej súbeh materského pri druhom dieťati, úprava pravdepodobného vymeriavacieho základu pri materskej – tzv. reťazovom pôrode, zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky, ale aj iné.

Niektorým od januára 2019 porastú dôchodky, nemocenské dávky, ale aj odvody na sociálne poistenie.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na platenie poistného

Od 1. januára 2019 sa zvyšuje minimálny aj maximálny vymeriavací základ. Výška nového minimálneho vymeriavacieho základu je 477,00 eur. Zo sumy minimálneho vymeriavacieho základu zaplatí povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba poistné vo výške 158,11 eura, ale aj dobrovoľne poistená osoba, ktorá zaplatí na poistnom sumu 167,65 eura v prípade, že má komplexný balík poistenia. Na zamestnávateľa a zamestnanca sa minimálny vymeriavací základ nevzťahuje.

Maximálny vymeriavací základ bude od januára 2019 vo výške 6 678 eur. Táto suma platí pre všetky fondy sociálneho poistenia, okrem úrazového poistenia, ktoré nemá stanovený maximálny vymeriavací základ.

Samostatne zárobkovo činná osoba povinne poistená zaplatí z tohto vymeriavacieho základu sumu 2 213,75 eura.

Sociálna poisťovňa zmenu výšky poistného oznamuje živnostníkom a ostatným SZČO listom. Oznámenie dostanú v januári 2019.

Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN zamestnanca

Od 1. 1. 2019 porastie aj maximálny denný vymeriavací základ (ďalej len „DVZ”) pre nemocenskú dávku, materské a náhradu príjmu pri pracovnej neschopnosti zamestnanca takto:

Maximálny DVZ pre nemocenskú dávku = 62,7288 eura

Poistenci si tak od januára 2019 dosiahnu na nemocenskú dávku maximálne vo výške:

  • 1 069,53 eura v 31 dňovom mesiaci,

  • 1 035,03 eura v 30 dňovom mesiaci.

Maximálna výška materského porastie takto:

  • 1 458,50 eura v 31 dňovom mesiaci,

  • 1 411,40 eura v 30 dňovom mesiaci.

Maximálny DVZ pre náhradu príjmu pri PN zamestnanca = 62,7287 eura

Maximálna suma náhrady príjmu pri dočasnej PN zamestnanca bude vo výške:

  • 47,05 eura za prvé tri dni dočasnej pracovnej neschopnosti,

  • 241,51 eura v za ďalších sedem dní dočasnej pracovnej neschopnosti.

Zamestnávateľ tak zamestnancovi zaplatí počas prvých 10 dní PN – ky v roku 2019 najviac 288,56 eura.

Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných

Jednou z podmienok odvodovej úľavy pre ľudí, ktorí sa po dlhodobej nezamestnanosti zamestnajú v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, je dodržanie hraničnej výšky príjmu.

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikol v roku 2018 a pokračuje v roku 2019, suma 67 % z 912 eur, čo je suma 611,04 eura.

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikne v roku 2019 suma 67 % z 954 eur, čo je suma 639,18 eura.

Maximálna výška dosiahnutého príjmu pre zamestnanca s odvodovou úľavou platí aj pri skrátenom pracovnom čase.

Pripomíname, že zamestnanec neplatí žiadne odvody a zamestnávateľ len úrazové a garančné poistenie.

Úprava dôchodkového veku

Do dôchodku pôjdeme zasa o čosi neskôr. Dôchodkový vek poistenca, ktorý dovŕši v roku 2019 dôchodkový vek 62 rokov, je 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov.

Úprava nároku na materské otca dieťaťa

Novela zákona o sociálnom poistení od 1. 1. 2019 upravuje definíciu nároku na materské pre otca dieťaťa a to tak, že otec má nárok na materské po dohode s matkou dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, ak matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok.

Podľa § 49 zákona o sociálnom poistení platí, že nárok na materské má aj iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará, a to odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28 týždňov od vzniku nároku na materské. Iným poistencom sa považuje aj otec dieťaťa.

Cieľom tejto zmeny je priznať nárok na materské obom rodičom, ak sa matka dieťaťa súčasne stará o ich ďalšie dieťa.


Otec dieťaťa nastúpi na materskú pri dieťati vo veku 1,5 roka od 3. 6. 2019. Má nárok na materské, materské by mal dostávať 28 týždňov, materské by teda mal poberať v čase od 3. 6. 2019 do 14. 12. 2019 vrátane.

Matka dieťaťa je tehotná a na svoju v poradí druhú materskú nastúpi 10. 10. 2018, teda 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu.

Otcovi bude Sociálna poisťovňa vyplácať materské až do 14. 12. 2019. V čase od 10. 10. 2019 do 14. 12. 2019 tak budú súbežne obaja rodičia dostávať materské – otec na staršie dieťa, matka na novonarodené dieťa.

Úprava pravdepodobného vymeriavacieho základu na určenie sumy materského

Z doterajšej praxe vyplynulo, že pri tzv. reťazových pôrodoch sa stáva, že v rozhodujúcom období poistenkyňa nemá vymeriavací základ nielen z dôvodu poberania materského alebo obdobia rodičovskej dovolenky, ale aj z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá súvisí s jej tehotenstvom.

Novelou zákona sa spresňuje definícia pravdepodobného vymeriavacieho základu a zároveň zabezpečuje, aby pravdepodobný denný vymeriavací základ pri ďalšom dieťati nebol nižší ako denný vymeriavací základ alebo pravdepodobný vymeriavací základ, z ktorého bolo určené predchádzajúce materské.

Stáva sa totiž, že zamestnávateľom nahlásený vymeriavací základ pri ďalšom dieťati, ktorý je rozhodujúcim na určenie ďalšieho materského je nižší ako vymeriavací základ, z ktorého bolo určené predchádzajúce materské.

Posudzovanie výnimiek z poistenia dôchodcov

Právnou úpravou sa spresňuje text ustanovenia § 19 ods. 3 písm. b) s cieľom odstrániť pochybnosti o určení zmeny právneho postavenia poistenca v dôsledku najmä spätného priznania dôchodku. Dátum zmeny právneho postavenia je rozhodnou právnou skutočnosťou, od ktorej závisí vznik, zmena alebo zánik práv a povinností poistenca, zamestnávateľa a Sociálnej poisťovne v sociálnom poistení.

Od 1. 1. 2019 poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a to od vydania rozhodnutia o priznaní tohto dôchodku a fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.

Podobná zmena je aj v § 128 ods. 4 – invalidné poistenie.

V praxi to znamená, že už nebude potrebné pri priznaní dôchodku prepočítavať poistné a zasielať do Sociálnej poisťovne opravné výkazy. Poistenie v nezamestnanosti a poistenie na invalidné poistenie sa prestane platiť nie dňom, od ktorého bol priznaný dôchodok, ale odo dňa vydania rozhodnutia o vydaní dôchodku.

Zavedenie identifikačného čísla právneho vzťahu zamestnanca

V súvislosti so zavedením ročného zúčtovania sociálneho poistenia sa rozširuje aj povinnosť Sociálnej poisťovne o prideľovanie a sprístupňovanie identifikačného čísla právneho vzťahu zamestnanca. Dôvodom zavedenia je vykonateľnosť ročného zúčtovania, ale aj povinná súčasť evidencie zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia a komunikácie zamestnávateľa so sociálnou poisťovňou.

Spôsob sprístupnenia identifikačného čísla právneho vzťahu zamestnanca určí sociálna poisťovňa. Táto povinnosť však pribudne sociálnej poisťovni až od 1. 1. 2021.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: