Input:

Vplyv životného minima na daňové veličiny v roku 2019

15.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.19.1.2 Vplyv životného minima na daňové veličiny v roku 2019

Ing. Viera Mezeiová

Niektoré z veličín (ich výška) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p (ZDP) sú naviazané na sumu životného minima určenú mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu (zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p.).

1. Všeobecne

Životné minimum (ŽM) je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov občana, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Jeho výška sa každoročne k 1. júlu mení (výnimka: v rokoch 2014 až 2016 sa ŽM nezvyšovalo). K 1. júlu 2017 však bola zvýšená suma ŽM opatrením MPSV a R SR č. 173/2017 Z. z. na sumu 199,48 € a k 1. júlu 2018 bola opäť zvýšená suma ŽM opatrením MPSV a R SR č. 196/2018 Z. z. na sumu 205,07 €.

Platné životné minimum (PŽM) je podľa § 11 ods. 2 ZDP suma životného minima vyhlasovaného opatrením MPSV a R SR platná k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. To znamená, že ak sa ŽM v roku k 1. júlu 2017 zvyšovalo, na výpočet daňových veličín sa používa ako PŽM celý rok 2018. Ak sa v roku 2018 ŽM k 1. júlu opäť zvyšovalo, bude sa táto zvýšená suma ŽM používať ako PŽM na výpočet daňových veličín v roku 2019.

2. Daňový bonus na vyživované dieťa

Daňový bonus na vyživované dieťa (daňový bonus) upravuje najmä § 33 ZDP. Nárok na daňový bonus môže vniknúť len daňovníkovi, ktorý dosiahne za príslušné zdaňovacie obdobie 6-násobok minimálnej mzdy len z aktívnych príjmov (§ 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP). T. j. nemožno si ho uplatňovať vtedy, ak daňovník za zdaňovacie obdobie dosiahne len pasívne príjmy (§ 6 ods. 3 a 4 a § 8 ZDP). Daňový bonus sa tiež každoročne zvyšuje v nadväznosti na zvyšovanie sumy ŽM. Podľa § 52 ods. 48 ZDP sa do roku 2014 daňový bonus zvyšoval rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma ŽM. To znamenalo, že pri výpočte ročnej výšky, a u zamestnancov aj pri výpočte mesačnej výšky daňového bonusu bolo potrebné sledovať zmenu sumy ŽM v rámci zdaňovacieho obdobia (1. júl). Avšak už od roku 2015 sa podľa § 52zd ods. 7 ZDP daňový bonus zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma ŽM k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Tento postup sa po prvýkrát použil za zdaňovacie obdobie 2015 a rovnako sa postupuje aj v súčasnosti.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, daňový bonus v roku:

- 2014 až 2017 nebol zvyšovaný, pretože sa nezvyšovalo ŽM a mesačná suma daňového bonusu bola stanovená vo výške 21,41 €, ročná suma bolavo výške 256,92 € na jedno vyživované dieťa,

- 2018 bol zvýšený na sumu vo výške 21,56 € mesačne a teda na ročnú sumu 258,72 € na jedno vyživované dieťa (k 1. júlu 2017 sa zvýšilo ŽM) a

- 2019 sa opäť zvýši v nadväznosti na zvýšenie ŽM k 1. júlu 2018 na sumu 266,04 € ročne na jedno vyživované dieťa (22,17 € na jedno dieťa mesačne).


Daňovník má dve vlastné maloleté deti, ktoré s ním žijú v (spoločnej) domácnosti. Dosahuje zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti. V roku 2018 a aj v roku 2019 poberal tieto príjmy vo vyššej výške ako je 6-násobok minimálnej mzdy (čo je tiež jedna z podmienok uplatňovania daňového bonusu – dosiahnutie aktívneho zdaniteľného príjmu aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy). Ročná výška daňového bonusu na jeho 2 maloleté deti je za rok:

- 2018 v sume 2 x 258,72 = 517,44 €,

- 2019 v sume 2 x 266,04 = 532,08 €.

3. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Nezdaniteľné časti základu dane, ktoré si daňovníci – fyzické osoby môžu za zákonom ustanovených podmienok uplatniť, sú tiež naviazané na ŽM, ale na PŽM, teda to, ktoré platí 1. januára dotknutého zdaňovacieho obdobia. Rovnako, ako pri uplatňovaní daňového bonusu, je možné uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (NČZDD) a nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela (NČZDM) uplatňovať len z aktívnych príjmov (§ 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP).

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý:

- sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy PŽM, NČZDD ročne je suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy PŽM,

- je vyšší ako 100-násobok PŽM, NCZDD ročne je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku PŽM a jednej štvrtiny základu dane; ak je táto suma nižšia ako nula, NČZDD ročne sa rovná nule.

Pri príjmoch zo závislej činnosti (§ 5 ZDP), ak zamestnanec podpíše vyhlásenie na zdanenie príjmov (§ 36 ods. 6 ZDP), zamestnávateľ mu mesačne uplatní 1/12 z ročnej sumy NČZD D.


Pri príjmoch zo závislej činnosti z daňového hľadiska nie je rozdiel medzi nahliadaním na zamestnanca v pracovnom pomere a na zamestnanca, ktorému plynú príjmy na základe niektorej z dohôd mimo pracovného pomeru. ZDP takéhoto daňovníka považuje za zamestnanca (daňovník s príjmami zo závislej činnosti) a teda aj zamestnanec - dohodár môže podpísať uvedené vyhlásenie a zamestnávateľ mu mesačne uplatní 1/12 NČZD D. U poberateľa niektorého z dôchodkov (okrem invalidného) sa však nahliada na uplatnenie NČZD D odlišne. Ak je daňovník na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia (dôchodok), alebo mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia (1.január), vzniká mu nárok na uplatnenie NČZDD vtedy, ak ročná suma vyplateného dôchodku v úhrne nepresiahne sumu NČZD D (je nižšia). Vtedy sa NČZD D vypočíta ako rozdiel medzi sumou NČZD D ustanovenej na príslušné zdaňovacie obdobie a vyplatenou súhrnnou sumou dôchodku. (Ak sa daňovník stal poberateľom starobného dôchodku v priebehu zdaňovacieho obdobia, zostáva jej nárok na celú sumu NČZD D.)


Výpočet NČZDD 2018

§ 11 ods. 2 ZDPpísm.  Ak základ dane daňovníka (v €)  NČZD D (v €)  
a)  - sa rovná alebo je nižší ako 19 948  3 830,02 
b)  - je vyšší ako 19 948  8 817,016 – (základ dane : 4)°) 

Príklady 2018 (v €):

a) Základ dane = 15 000

NČZDD = 3 830,02

b) Základ dane = 22 000,00

NČZDD = 8 817,016 – (22 000 : 4) = 8 817,016 – 5 500 = 3 317,016 ~ 3 317,02

c) Základ dane = 35 268,07

NČZDD = 8 817,016 – (35 268,07 : 4) = 8 817,016 – 8 817,0175 = - 0,0015= 0


Výpočet NČZD D 2019

§ 11 ods. 2 ZDPpísm.  Ak základ dane daňovníka (v €)  NČZD D (v €) je 
a)  - sa rovná alebo je nižší ako 20 507  3937,35 
b)  - je vyšší ako 20 507  9 064,094 – (základ dane : 4) °) 

°)Zaokrúhľuje sa až výsledná suma, nemožno uplatniť postupné zaokrúhľovnie (§ 47 ZDP).

Príklady 2019 (v €):

a) Základ dane = 15 000

NČZDD = 3937,35

b) Základ dane = 22 000,00

NČZDD = 9 064,094– (22 000 : 4) = 9 064,094– 5 500 = 3 564,094 ~ 3 564,10

c) Základ dane = 36256,38

NČZDD = 9 064,094– (36 256,38 : 4) = 9 064,094– 9064,095 = - 0,001 = 0

d) Nezdaniteľná časť na manželku (manžela)

NČZD M možno tiež uplatniť len z aktívnych príjmov (§ 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP) a len na manžela/manželku (nie na priateľku, družku a pod.), ktorá žije s daňovníkom v domácnosti. Okrem týchto podmienok je potrebné splniť

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: