Input:

Rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a ostaté sociálne dávky od 1. januára 2019

15.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.19.1.1 Rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a ostaté sociálne dávky od 1. januára 2019

Ing. Eva Gášpárová

Sumy životného minima ustanovené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 196/2018 Z. z. o úprave súm životného minima majú vplyv aj na výšku niektorých sociálnych dávok, ktoré sa upravujú rovnakým koeficientom, ako sa upravilo životné minimum alebo výška, ktorých je ustanovená ako násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu alebo pre nezaopatrené dieťa.

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát v súlade so zákonom č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku finančne prispieva rodičom, resp. oprávneným osobám na zabezpečenie starostlivosti o dieťa:

- do troch rokov veku,

- do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, t. j., ktoré trpí chorobou uvedenou v prílohe k zákonu o sociálnom poistení a tento stav podľa poznatkov lekárskej vedy trvá viac ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo je predpoklad, že bude trvať viac ako 12 mesiacov a vyžaduje si osobitnú starostlivosť,

- do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od oprávnenosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti.

O rodičovský príspevok môže žiadať oprávnená osoba, ktorou je:

- rodič dieťaťa,

- fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

- manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Nárok na rodičovský príspevok vzniká, ak oprávnená osoba:

- zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa, t. j., poskytuje starostlivosť o dieťa v záujme všestranného fyzického a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeranou výživou, hygienou, výchovou a dodržiavaním preventívnych prehliadok dieťaťa, pričom oprávnená osoba môže starostlivosť zabezpečovať osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou (napr. druhým rodičom, starými rodičmi, opatrovateľkou) alebo právnickou osobou (napr. predškolským štátnym, súkromným alebo cirkevným zariadením), ak sa o to isté dieťa stará viac oprávnených osôb, nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba podľa ich dohody, ak je v rodine viac detí do troch, resp. šiestich rokov vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok,

- má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, pričom trvalý pobyt dieťaťa sa neskúma.

Suma rodičovského príspevku sa upravuje každoročne od 1. januára koeficientom, ktorým sa upravia sumy životného minima a ustanoví sa opatrením, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uverejnením v Zbierke zákonov. MPSVaR SR opatrením č. 231/2018 Z. z. ustanovilo sumu rodičovského príspevku s účinnosťou od 1. januára 2019 na 220,70 €.

Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, ustanovená suma rodičovského príspevku sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne.

Ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti, rodičovský príspevok je vo výške 50 % sumy najmenej počas troch kalendárnych mesiacov.

 Rok 2018  Rok 2019  
Rodičovský príspevok  214,70 €  220,70 €  
Rodičovský príspevok 50 % (neplnenie školskej dochádzky)  107,35 €  110,35 €  
Rodičovský príspevok – dvojičky  268,38 €  275,88 €  
Rodičovský príspevok – trojičky  322,05 €  331,05 €  

Prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát v súlade so zákonom č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa finančne prispieva rodičom, resp. oprávneným osobám na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, ktorým je:

- dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz,

- dieťa, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy, ktoré sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.

Nárok na prídavok na dieťa si môže uplatniť oprávnená osoba, ktorou je:

- rodič nezaopatreného dieťaťa,

- rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,

- osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,

- plnoleté nezaopatrené dieťa, ak niet rodiča, ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov, ak do dosiahnutia plnoletosti nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré uzavrelo manželstvo alebo ktorého manželstvo zaniklo,

- maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti.

Nárok na prídavok na dieťa vzniká, ak oprávnená osoba:

- sa stará o nezaopatrené dieťa,

- má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Suma prídavku na dieťa sa upravuje každoročne od 1. januára koeficientom, ktorým sa upravia sumy životného minima a ustanoví sa opatrením, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uverejnením v Zbierke zákonov. MPSVaR SR opatrením č. 232/2018 Z. z. ustanovilo sumu prídavku na dieťa s účinnosťou od 1. januára 2019 na 24,34 €.

Príplatok k prídavku na dieťa

Príplatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát v súlade so zákonom č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa pripláca rodičom, resp. oprávneným osobám na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Nárok na príplatok k prídavku na dieťa si môže uplatniť oprávnená osoba, ktorou je:

- rodič nezaopatreného dieťaťa,

- rodič, ktorému bola dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,

- osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Nárok na príplatok k prídavku na dieťa vzniká, ak oprávnená osoba:

- má nárok na prídavok na dieťa,

- je poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, obdobnej dávky z iného členského štátu, je poberateľ peňažného príspevku za

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: