Input:

Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru v roku 2020 podľa Zákonníka práce

29.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07.1.1 Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru v roku 2020 podľa Zákonníka práce

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce / § 75 ZP /. Podľa čl. 11 Základných zásad Zákonníka práce zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať len osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával. Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby v predzmluvných vzťahoch, ktorá už bola zamestnávaná, požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.

Vydanie pracovného posudku predstavuje právo zamestnanca pri skončení pracovného pomeru bez ohľadu na dôvod skončenia. Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania, nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o jeho obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ho upraviť. Pracovný posudok nesmie obsahovať informácie zo súkromného a rodinného života zamestnanca. Obsah pracovného posudku musí dodržať právo na ochranu osobnosti zamestnanca a právo na ochranu osobných údajov.

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní. Nie je potrebné zo strany zamestnanca žiadať o vydanie potvrdenia o zamestnaní. Zamestnávateľ by mal vydať potvrdenie automaticky. Týmto potvrdením sa zamestnanec preukazuje pri nástupe do nového zamestnania.

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný uviesť v potvrdení o zamestnaní najmä dobu trvania pracovného pomeru, druh vykonávaných prác, či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať, údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 ZP vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí, údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a ZP. Ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní. Zamestnávateľ nie je povinný uvádzať spôsob skončenia pracovného pomeru.

Ak zamestnanec s obsahom potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o jeho obsahu


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: