Input:

Platenie odvodov do Sociálnej poisťovne počas pozastavenia živnosti

29.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07.2.5 Platenie odvodov do Sociálnej poisťovne počas pozastavenia živnosti

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Ak mi vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne od októbra, a v októbri živnosť preruším na 9 mesiacov, či budem zase podávať daňové priznanie a ak mi nevznikne povinnosť platiť, tak od nasledujúceho októbra platím to, čo mi vzniklo rok dozadu alebo po novom? Inak povedané, či sa vyhnem plateniu do Sociálnej poisťovne, ak živnosť pozastavím?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

SZČO sa prerušuje povinné nemocenské a dôchodkové poistenie v období, v ktorom má pozastavené prevádzkovanie živnosti. Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá je opätovne oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie činnosti vzniká odo dňa, od ktorého je opätovne oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie činnosti alebo odo dňa nasledujúceho po dni skončenia prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby. Podmienkou na vznik týchto poistení je, že k 1. júlu alebo k 1. októbru kalendárneho roka predchádzajúceho dňu, v ktorom je opätovne oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie činnosti, alebo ku dňu skončenia prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia, jej príjem za predchádzajúci kalendárny rok bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu.


Pohľad autora na problematiku:

Ak SZČO pozastaví prevádzkovanie živnosti alebo výkon činnosti, je povinná oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie povinného poistenia do 30 dní. Poistné uhradí len za obdobie do dňa prerušenia poistenia. Počas prerušenia poistenia nie je takáto osoba povinná platiť poistné. Živnosť môže byť pozastavená najmenej na šesť mesiacov (v čase mimoriadnej situácie toto neplatí). Ak SZČO opätovne začne svoju činnosť vykonávať, je povinná oznámiť Sociálnej poisťovni ukončenie prerušenie sociálneho poistenia (do 30 dní). Po ukončení prerušenia sa povinnosti SZČO voči Sociálnej poisťovni posudzujú podľa toho, či k 1. júlu kalendárneho roka, ktorý predchádza dňu, keď obnovila živnosť alebo výkon činnosti, dosiahla zákonom stanovenú hranicu príjmu. Poistenie zanikne 30. júna alebo 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu.

Záver:

Po ukončení prerušenia sa povinnosti SZČO voči Sociálnej poisťovni posudzujú podľa toho, či k 1. júlu kalendárneho roka, ktorý predchádza dňu, keď obnovila živnosť alebo výkon činnosti, dosiahla zákonom stanovenú hranicu príjmu. To znamená, že ak prerušíte živnosť v októbri 2020 a následne si živnosť


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: