Input:

Novela zákona o službách zamestnanosti od 1. januára 2019

15.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.01.1.1 Novela zákona o službách zamestnanosti od 1. januára 2019

Ing. Peter Varga

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR počas letných mesiacov pripravilo strategický dokument „Stratégia pracovnej mobility cudzincov v SR”, ktorý stanovil na najbližšie obdobie ciele v oblasti prísunu pracovníkov z tretích krajín na pracovný trh zavedením opatrení na ich reguláciu. Krátkodobým cieľom je prijatie dočasných a mimoriadnych opatrení, ktoré by prispeli k riešeniu aktuálneho nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na slovenskom trhu práce, s možnosťou zváženia nutnosti ponechania prijatých mimoriadnych opatrení, vzhľadom na vývoj na trhu práce. Ide predovšetkým o zrýchlenie procesu prijímania pracovníkov na nedostatkové pozície a v okresoch, kde je nezamestnanosť pod 5 %.

Dokument „Stratégia pracovnej mobility cudzincov v SR” bol schválený vládou Slovenskej republiky dňa 10. 10. 2018. Stratégia obsahuje 23 krátkodobých opatrení, ktoré prijme vláda do roku 2020, a 27 dlhodobých s výhľadom do roku 2030, pričom opatrenia by sa mali aktualizovať podľa situácie na trhu práce v perióde jedného roka.

Vybrané krátkodobé a dlhodobé opatrenia vyplývajúce z dokumentu „Stratégia pracovnej mobility cudzincov v SR”:

Krátkodobé, mimoriadne opatrenia (do 2020)

 • - Umožniť agentúram dočasného zamestnávania (ADZ) dočasne prideľovať štátnych príslušníkov tretích krajín na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily.
 • - Všeobecná zmena miestnej príslušnosti na prijatie žiadosti o udelenie pobytu a konanie vo veci pobytu.
 • - Skrátenie lehoty nahlásenia VPM na účel sezónneho zamestnania z 15 pracovných dní na 10 pracovných dní a lehoty na vydanie povolenia na účel sezónneho zamestnania z najviac 20 pracovných dní na najviac 10 pracovných dní.
 • - Skrátenie lehoty pre rozhodovanie o udelení prechodného pobytu na účel zamestnania v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z najviac 90 dní na najviac 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania
 • - Zmena periodicity aktualizácie zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z ročnej na štvrťročnú, ako aj okresov, ktoré spĺňajú ustanovenú mieru nezamestnanosti.
 • - Zavedenie povinnosti nahlásenia voľného pracovného miesta na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • - Úprava podmienok pri predkladaní dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
 • - Zjednotenie dĺžky preverovaného obdobia neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania na účely udelenia rôznych druhov povolení na zamestnanie.
 • - Odstránenie duplicít pri informačných povinnostiach zamestnávateľa pri zamestnávaní cudzincov.
 • - Zrušenie povinnosti cudzinca priložiť k žiadosti o udelenie pobytu zabezpečenie ubytovania v prípade, ak bude zamestnaný v cestnej hromadnej doprave.
 • - Prehodnotiť počet prekladaných podporných dokladov k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

Dlhodobé opatrenia (do 2030)

 • - Zvážiť systém príchodu pracovnej sily na základe národných víz udeľovaných na obdobie 1 roka a stanoviť tento postup ako záujem SR pre zamestnania s nedostatkom pracovnej sily a ďalších vopred určených parametrov (vybrané krajiny a počty).
 • - Komplexné riešenie elektronizácie niektorých postupov prostredníctvom nového a moderného IS.
 • - Aktívna propagácia profesií s nedostatkom pracovnej sily na slovenskom pracovnom trhu v zahraničí – ekonomickí diplomati.
 • - Zrýchlenie procesu zlúčenia rodiny pri kategóriách identifikovaných ako nedostatkové profesie na trhu práce (viazané na stupeň vysokoškolského alebo stredoškolského vzdelania).
 • - Uzatváranie protokolov o spolupráci s tretími krajinami v oblasti pracovnej mobility.
 • - Posilnenie kapacít špecializovaných útvarov KOBRA a na všetkých zodpovedných útvaroch pri odhaľovaní nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce.

V nadväznosti na hore uvedené opatrenia sa pripravujú aj legislatívne opatrenia, ktoré sa dotkli zákonov v oblasti zamestnávania a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, ide o zákon o službách zamestnanosti, zákon o pobyte cudzincov a Zákonník práce. Od 1 januára 2019 sa dostal do platnosti vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a to zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

K vybraným novelizačným bodom za oblasť zamestnávania:

 • - Z dôvodu flexibilnejšieho prístupu na požiadavky zamestnávateľov v oblasti nedostatku pracovnej sily a aktuálnej situácie na trhu práce vo vybraných profesiách sa skracuje (z ročnej na štvrťročnú) periodicita zverejňovania zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, v ktorých miera evidovanej nezamestnanosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok bola nižšia ako 5%. Uvedený zoznam bude zverejnený na internetovej stránke ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • - Právnická alebo fyzická osoba môže vykonávať činnosť agentúry dočasného zamestnávania, ak má na túto činnosť povolenie, vydané ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa vydáva na dobu neurčitú. V súčasnosti agentúra dočasného zamestnávania nemôže dočasne prideliť štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelené povolenie na zamestnanie alebo prechodný pobyt na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta k užívateľskému zamestnávateľovi. V novelizácii zákona o službách zamestnanosti sa navrhuje toto obmedzenie zrušiť, ale len pre agentúry dočasného zamestnávania, ktoré majú vydané povolenie a vykonávajú činnosť najmenej 3 roky pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania. Dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi agentúrou bude umožnené len v prípade prechodného pobytu udeleného na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a v zamestnaniach a v okresoch s nedostatkom pracovnej sily. Agentúra dočasného zamestnávania nesmie štátneho príslušníka tretej krajiny v rámci udeleného prechodného pobytu na účel zamestnania dočasne prideliť k inému užívateľskému zamestnávateľovi, t. j., už pri podaní žiadosti o prechodný pobyt musí byť určený užívateľský zamestnávateľ, k presunu k inému užívateľskému zamestnávateľovi už nemôže dôjsť.
 • - V súvislosti s vypracovaním zoznamu nedostatkových zamestnaní bol stanovený aj zrýchlený postup (nepreverovanie uplynutia času medzi nahlásením voľného pracovného miesta a podaním žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania) zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín (najviac 30% z celkového počtu zamestnancov) v týchto profesiách a okresoch. Do celkového počtu zamestnancov, ktorých môže zamestnávateľ prijať zrýchleným postupom v prípade nedostatkových profesií, sa započítavajú aj zamestnanci z tretích krajín, ktorí sú dočasne pridelení na výkon práce k nemu. Toto obmedzenie sa však nebude aplikovať na agentúry dočasného zamestnávania, ktoré budú prijímať do zamestnania štátnych príslušníkov tretích krajín na účel ich dočasného pridelenia na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.
 • - V prípade predkladania dokladov o vzdelaní dochádza k uvoľneniu podmienok, v novele zákona sa navrhuje, aby doklady o vzdelaní (rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu alebo úradne overený doklad o požadovanom vzdelaní) mal žiadateľ povinnosť predložiť iba v prípade, ak ide o regulované povolanie.
 • - Pri prípadoch zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín (povolenie na zamestnanie, zamestnanie na základe prechodného pobytu udeleného na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta) sa zjednotí podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania – 5 rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania, žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie alebo žiadosti o obnovu prechodného pobytu. Uvedená podmienka sa týka zamestnávateľa ako aj užívateľského zamestnávateľa, ku ktorému budú dočasne prideľovaní štátni príslušníci tretích krajín.
 • - V prípadoch sezónneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín formou povolenia na zamestnanie alebo potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa upúšťa od podmienky preverovania uloženia pokuty za porušenie pracovných podmienok u zamestnávateľa za posledných 5 rokov od podania žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie, resp. žiadosti o prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania.
 • - Agentúra dočasného zamestnávania, ktorá bude chcieť prideliť

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: