Input:

Nárok na ošetrovné v prípade ochorenia osoby starajúcej sa o dieťa

29.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07.2.7 Nárok na ošetrovné v prípade ochorenia osoby starajúcej sa o dieťa

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Má nárok na ošetrovné zamestnanec, ktorému sa o dieťa starali starí rodičia, ale teraz nemôžu?

Podľa § 39 ods. 1 písm. b) ZoSP bod 3 zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na ošetrovné, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

Odporúčame vždy kontaktovať pobočku Sociálnej poisťovne, ktorá usmerní, či v konkrétnom prípade vzniká alebo nevzniká nárok na OČR a za akých podmienok (zaslanie čestného vyhlásenie starostlivosti o dieťa, potvrdenie lekára atď.)

Neviem sa totiž dopátrať, aký výklad bol pri takejto fyzickej osobe v dôvodovej správe k zákonu a ani nikde inde som nenašla potrebné vysvetlenie.

Predpokladám, že výklad v konkrétnom prípade podá len Sociálna poisťovňa.

Aký je výklad pojmu fyzická osoba v tomto bode, kto by to mohol byť?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci počas jeho

  • dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166 ZP),

  • karantény,

  • osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu, v čase krízovej situácie nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti,

  • osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu a počas obdobia, kedy sa osoba, ktorá sa inak stará o dieťa mladšie ako desať rokov veku, podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca.

  • Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Z. č. 63/2020 Z. z., ktorým


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: