Input:

Súbeh práce vo sviatok a práce nadčas na pracovnej ceste zamestnanca v roku 2019

27.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.2.1 Súbeh práce vo sviatok a práce nadčas na pracovnej ceste zamestnanca v roku 2019

Ing. Eva Gášpárová


Ak zamestnanec pracujúci od pondelka do piatka, cez sviatky a víkend je doma a je odmeňovaný mesačnou mzdou. Je vyslaný v čase sviatku na služobnú cestu a pracuje.

1. Patrí mu za tento sviatok aj náhrada mzdy za nadčas + príplatok za nadčas + príplatok za sviatok?

2. Ak by si čerpal za tento sviatok náhradné voľno, tak nárok na náhradu mzdy nemá, ani nárok za príplatok nadčas a ani za sviatok?

Je to takto správne?

Pohľad autora na problematiku:

Ak zamestnanec podľa § 57 Zákonníka práce na pracovnej ceste vykonáva prácu podľa pokynov vedúceho zamestnanca, ktorý ho na pracovnú cestu vyslal, so zreteľom na § 118 ods. 1 Zákonníka práce mu za vykonanú prácu patrí mzda. Za výkon práce na pracovnej ceste sa podľa § 37 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách považuje aj čas, ktorý spadá do pracovného času zamestnanca, strávený bez jeho zavinenia inak ako plnením pracovných povinností.

Ak zamestnanec prácu vykonáva nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a mimo rámca rozvrhu pracovných zmien, ide v súlade s § 97 ods. 1 Zákonníka práce o prácu nadčas. Za prácu nadčas zamestnancovi podľa § 121 ods. 1 Zákonníka práce patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Za prácu nadčas môže zamestnanec po dohode so zamestnávateľom čerpať podľa § 121 ods. 2 Zákonníka práce náhradné voľno v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala. V takom prípade mu ale mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas nepatrí.

Podľa § 122 ods. 1 Zákonníka práce za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 50 % jeho priemerného zárobku. Zamestnanec môže za prácu vo sviatok po dohode so zamestnávateľom čerpať podľa § 122 ods. 2 Zákonníka práce náhradné voľno, v tom prípade mu ale mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok nepatrí.

V prípade súbehu práce vo sviatok a práce nadčas patria zamestnancovi obidve mzdové zvýhodnenia. Zamestnanec má aj možnosť po dohode so zamestnávateľom čerpať náhradné voľno namiesto mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas alebo za prácu vo sviatok. Pri čerpaní náhradného voľna namiesto jedného mzdového zvýhodnenia, nárok na druhé mzdové zvýhodnenie ostáva zachovaný, t. j.:

  • - pri čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas sa zamestnancovi zachová nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok,
  • - pri čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok sa zamestnancovi zachová nárok na mzdové zvýhodnenia za prácu nadčas.

Záver:

Ak zamestnanec z otázky vyslaný na pracovnú cestu bude prácu vykonávať nad určený týždenný pracovný čas a v deň sviatku, má nárok na dosiahnutú mzdu a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas aj mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok.

Ak bude zamestnanec za prácu vo sviatok čerpať náhradné voľno, má nárok na dosiahnutú mzdu a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas. Z dôvodu čerpania náhradného voľna za prácu vo sviatok mu mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok nepatrí.

Legislatívna úprava:

  • - § 121 ods. 3 Zákonníka práce:

(3) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: