Input:

Sociálna výpomoc zo sociálneho fondu z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti v roku 2019

11.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.2.2 Sociálna výpomoc zo sociálneho fondu z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti v roku 2019

Ing. Eva Gášpárová


Máme zamestnankyňu, ktorá je dlhodobo na PN. Ako zamestnávateľ jej chceme poskytnúť sociálnu výpomoc pri dlhodobej PN vo finančnej forme. Príjmy poskytnuté zo sociálneho fondu nie sú predmetom dane z príjmov. Chceli by sme vedieť, aké odvody budeme musieť odviesť do sociálnej a zdravotnej poisťovne ak zamestnankyňa bude v čase poskytnutia príspevku na PN.

Pohľad autora na problematiku:

Sociálna výpomoc poskytnutá zo sociálneho fondu z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia, je podľa § 5 ods. 7 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov oslobodená od dane najviac v úhrnnej výške 2 000 € za zdaňovacie obdobie od jedného zamestnávateľa. Ak takáto sociálna výpomoc presiahne v zdaňovacom období 2 000 €, zdaňuje sa len sociálna výpomoc nad takto ustanovenú sumu.

Podľa § 138 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vymeriavacím základom zamestnanca je príjem plynúci zo zárobkovej činnosti, okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené.

Podľa § 140 ods. 2 a 6 zákona o sociálnom poistení zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti v období, počas ktorého je uznaný za dočasne práceneschopného, a zamestnávateľ súčasne nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na garančné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu.

Podľa § 10b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení zárobkovou činnosťou nie sú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené, a s ohľadom na § 13 ods. 1 zákona nie sú ani vymeriavacím základom zamestnanca.

Záver:

Ak bude zamestnankyni z otázky poskytnutá sociálna výpomoc zo sociálneho fondu z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti podľa § 5 ods. 7 písm. l) zákona o dani z príjmov v sume, ktorá neprekročí v úhrne za rok 2 000 €, pôjde o príjem oslobodený od dane. Pretože pôjde o príjem oslobodený od dane, tento príjem sa nezahrňuje do vymeriavacieho základe pre platenie poistného na sociálne poistenie a zdravotné poistenie. Ak bude zamestnankyni poskytnutá sociálna výpomoc zo sociálneho fondu z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti v sume, ktorá prekročí v úhrne za rok 2000 €, od dane bude oslobodená len suma 2 000 € a suma prevyšujúca 2 000 € bude predmetom dane. Pretože suma prevyšujúca 2 000 € bude zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti, zahrnie sa do vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie a zdravotné poistenie.

Ak nebudú splnené podmienky na oslobodenie sociálnej výpomoci od dane podľa § 5 ods. 7 písm. l) zákona o dani z príjmov, poskytnutá sociálna výpomoc zo sociálneho fondu bude predmetom dane v plnej poskytnutej výške a zároveň bude v plnej výške súčasťou vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie a zdravotné poistenie.

Ak bude sociálna výpomoc zúčtovaná v období, počas ktorého bude zamestnankyňa práceneschopná, poistné z vymeriavacieho základu bude platiť iba zamestnávateľ na úrazové poistenie, ostatné druhy sociálneho poistenia zamestnanec ani zamestnávateľ neplatia. Preddavky na zdravotné poistenie z vymeriavacieho základu bude platiť zamestnanec aj zamestnávateľ.

Legislatívna úprava:

  • - § 5 ods. 7 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

(7) Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako

l) sociálna výpomoc z dôvodu úmrtia blízkej osoby2) žijúcej v domácnosti57) zamestnanca, odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí24a) alebo dočasnej pracovnej neschopnosti24b) zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia, poskytovaná z prostriedkov sociálneho fondu,13) vyplatená v úhrnnej výške najviac 2 000 € za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa, pričom, ak takáto sociálna výpomoc presiahne v zdaňovacom období 2 000 €, do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len sociálna výpomoc nad takto ustanovenú sumu; za splnenie podmienky nepretržitosti sa považuje aj to, ak sa dočasná pracovná neschopnosť u zamestnanca začala v predchádzajúcom zdaňovacom období, pričom do prevažnej časti zdaňovacieho obdobia sa započítava aj obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

  • - § 138 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

(1) Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: