Input:

Rodičovská dovolenka otca v roku 2019

28.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.22.2.2 Rodičovská dovolenka otca v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Ako sú sociálne dávky - materské (poskytované SP), resp. rodičovský príspevok (poskytovaný ÚPSVR) naviazané na poskytovanie voľna v súvislosti so starostlivosťou o dieťa podľa § 166 ZP?

(1) V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňov... V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.

(2) Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku...

Príklad:

Ak otec dieťaťa, ktoré už dovŕšilo 1 rok, požiada zamestnávateľa o poskytnutie RD, má žiadať o RD podľa § 166 ods. 1 alebo ods. 2, keďže nejde o starostlivosť o narodené dieťa? (tento fakt sa premieta aj do nároku na dovolenku).

Podľa § 166 ods. 2 ZP patrí (žene aj mužovi) RD do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.

Ako postupovať v prípade, že otec 1 ročného dieťaťa má žiadať zamestnávateľa o RD podľa § 166 ods. 2 ZP, avšak v nadväznosti na § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení je poberateľom materského počas max. 28 týždňov (pre muža), pričom nárok na RD je do 3. r. dieťaťa? Znamená to, že muž automaticky pokračuje na RD do 3 r. dieťaťa (ale už bez poberania materského, resp. rodičovského príspevku, ak oň sám nepožiada a zamestnávateľa neinformuje)? Má zamestnávateľ predpokladať, že ukončením poberania materského u muža po 28 týždňov automaticky končí aj jeho RD podľa ods. 2 alebo počítať s dobou 3 rokov dieťaťa?

Pohľad autora na problematiku:

To, že otec ide na rodičovskú dovolenku a bude poberať nejakú dávku, sa neudeje len tak, v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov je žena aj muž povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku. Oznámiť musia aj predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia ako aj ďalšie zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

Otec žiada o materské počas čerpania rodičovskej dovolenky na predpísanom tlačive, ktoré je pred odoslaním do Sociálnej poisťovne povinný predložiť na potvrdenie zamestnávateľovi. Ak po predpokladanom termíne ukončenia


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: