Input:

Priemer na pracovnoprávne účely v roku 2017

3.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.06.1.2 Priemer na pracovnoprávne účely v roku 2017

Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o.

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ZP§ 134 – 135)

Kedy sa zisťuje:

Priemerný zárobok sa zisťuje vždy k prvému dňu kalendárneho štvrťroka zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z doby odpracovanej v tomto období.

Základné pojmy súvisiace s priemerom na pracovnoprávne účely:

Hrubá mzda 

Hrubá mzda na účely výpočtu priemerného hodinového zárobku je hrubá mzda, peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu, zúčtované zamestnancovi v predchádzajúcom štvrťroku.

Rozhodujúce obdobie:

Rozhodujúcim obdobím je vždy predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Ak pracovný pomer vznikol v priebehu predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka, priemerný zárobok sa zisťuje zo zúčtovanej mzdy a z odpracovanej doby od vzniku pracovného pomeru do konca kalendárneho štvrťroka.

Zistený priemerný zárobok sa používa počas celého bežného štvrťroka.

Výpočet priemeru na pracovnoprávne účely:

Priemerný zárobok sa na pracovnoprávne účely určuje ako priemerný hodinový zárobok. Základom na jeho výpočet je správne stanoviť:

- rozhodujúci štvrťrok,

- mzdu dosiahnutú v rozhodujúcom štvrťroku, ktorá sa započítava do priemerného zárobku, - - odpracované hodiny v rozhodujúcom štvrťroku.

Do priemerného zárobku (zúčtovanej mzdy) sa započítavajú:

- hrubá mzda, ktorú zamestnanec dosiahol v rozhodujúcom období bez vyplatených náhrad,

- peňažné vyjadrenie naturálnej mzdy vyplatenej v rozhodujúcom období,

- alikvotná časť mzdy, ktorá sa vzťahuje na dlhšie obdobie ako rozhodujúci štvrťrok.

Do priemerného zárobku (zúčtovanej mzdy) sa nezapočítavajú príjmy:

- cestovné náhrady,

- daňový bonus,

- doplatky k nemocenským dávkam,

- náhrada mzdy (za dovolenku, sviatok, prekážky v práci, atď),

- náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska,

- mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku,

- odstupné a odchodné,

- príspevky zo sociálneho fondu, na doplnkové dôchodkové sporenie, na životné poistenie

zamestnanca,

- výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií.

Mzda za dlhšie obdobie

V prípade, ak sa zamestnancovi poskytne v rozhodujúcom štvrťroku mzda, ktorá sa vzťahuje na dlhšie obdobie ako je tento kalendárny štvrťrok, pri zisťovaní priemerného hodinového zárobku sa určí iba pomerná časť tejto mzdy (podľa jej výšky pripadajúcej na daný štvrťrok). Zvyšná čas mzdy sa zahrnie do priemerného hodinového zárobku v nasledujúcich štvrťrokoch (podľa počtu štvrťrokov, na ktoré sa mzda vzťahuje). Mzda poskytnutá zamestnancovi pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, sa považuje za mzdu poskytnutú za obdobie štyroch kalendárnych štvrťrokov (teda sa rozpočíta pomerne podľa počtu odpracovaných hodín na všetky štyri štvrťroky).

Do odpracovaného času sa započítava:

- čas, v ktorom zamestnanec vykonával prácu,

- hodiny práce nadčasu,

- hodiny práce v noci,

- hodiny práce v sviatok,

- hodiny pracovnej pohotovosti aktívnej na pracovisku.

Do odpracovaného času sa nezapočítavajú:

- neodpracované hodiny ako je dovolenka, pracovná neschopnosť, ošetrenie chorého člena rodiny, hodiny neplateného voľna, hodiny absencie,

- čas neaktívnej pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Priemerný hodinový zárobok = hrubá mzda - náhrady/počet odpracovaných hodín v štvrťroku

Priemerný hodinový zárobok sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta matematicky.

Príklad - Výpočet priemerného zárobku

Priemerný hodinový zárobok:

Potrebné položky k výpočtu priemerného zárobku za prvý štvrťrok:

Január Február Marec Spolu

Odpracované hodiny 160 156 171,5 487,5

Platené sviatky – hodiny 16 16

Odpracované hodiny celkom 176 156 171,5 503,50

Základná mzdy 564,30 550,20 549,88 1664,38

Náhrady za dovolenku 15,45 15,45 30,90

Výkonnostná odmena _____ 156,31 208,05 225,98 590,34

Hrubá mzda 720,61 773,70 791,31 2285,62

Na účely výpočtu priemernej mzdy sa však nepočítajú náhrady a tak musíme od hrubej mzdy odpočítať náhrady za dovolenku.

2 285,62 – 30,90 = 2 254,72 € : 503,50 = 4,4781 €

Suma 4,4781 € je priemerný hodinový zárobok za prvý štvrťrok a bude sa používať celý nasledujúci štvrťrok.

Ak je potrebné zistiť priemerný mesačný čistý zárobok, bude sa vychádzať z hrubého priemerného mesačného zárobku, od ktorého sa odpočítajú sumy poistného na sociálne a zdravotné poistenie, príspevky na DDS a na daň z príjmov fyzických osôb, vypočítané podľa podmienok a sadzieb platných pre zamestnanca v danom mesiaci, v ktorom sa priemerný mesačný čistý zárobok zisťuje.

Výpočet pravdepodobného priemeru na pracovnoprávne účely:

Ak zamestnanec neodpracoval pre zamestnávateľa aspoň 22 dní alebo aspoň 170 pracovných hodín, používa sa nie priemerný, ale pravdepodobný zárobok, ktorý sa zisťuje:

a) ak zamestnanec počas rozhodujúceho obdobia už u zamestnávateľa pracoval, jeho pravdepodobný zárobok je možné zistiť priamo z hrubej mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku rozhodujúceho obdobia, aj keď neodpracoval aspoň 22 dní alebo 170 hodín, alebo

b) ak zamestnanec počas rozhodujúceho obdobia ešte u zamestnávateľa nepracoval, ale aj v prípade, že už pracoval, je možné zistiť pravdepodobný zárobok z predpokladanej hrubej mzdy, ktorú by zamestnanec zrejme dosiahol, keby v rozhodujúcom období pracoval a z pravdepodobného času, ktorý by počas rozhodujúceho obdobia odpracoval.

Príklad na výpočet pravdepodobného priemeru na pracovnoprávne účely:

Zamestnankyňa ukončila rodičovskú dovolenku 2. februára 2017, do práce nenastúpila, ale od 2. februára 2017 čerpala riadnu dovolenku v rozsahu 5 dní, ktorú nevyčerpala pred nástupom na rodičovskú dovolenku.

V pracovnej zmluve má dohodnuté mzdové a pracovné podmienky nasledovne:

- základná mzda (zazmluvnený plat) = 850,00 EUR/mesačne

- ustanovený pracovný čas je 40 hod. týždenne.

Zamestnankyňa čerpá dovolenku v mesiaci február. V tomto mesiaci platí priemer vypočítaný z príjmu a odpracovaných hodín v predchádzajúcom štvrťroku, teda v mesiacoch: október, november, december 2016 (štvrtý štvrťrok roka 2016).

Zamestnankyňa však v tomto období ešte nepracovala, nakoľko čerpala rodičovskú dovolenku, a preto nemala ani žiaden príjem a ani neodpracovala žiadne hodiny.

V tomto prípade je potrebné vypočítať pravdepodobný priemer na pracovnoprávne účely, a to z údajov:

koľko by zarobila (mzda) a koľko by odrobila (odpracované hodiny), ak by bola v práci v predchádzajúcom štvrťroku (október, november, december 2016).

Zarobila by (zazmluvnená mzda):

Október = 850,00 November = 850,00 December = 850,00 = 2 550,00 EUR spolu

Odrobila by (fond pracovného času):

Október = 168 hod. November = 176 hod. December = 176 hod. = 520 hod. spolu

Pravdepodobný priemer na pracovnoprávne účely = 2 550 : 520 = 4,9038

Náhrada za čerpanú dovolenku bude:

5 dní dovolenky x 8 hod. úväzok = 40 hod. čerpanej dovolenky x 4,9038 priemer = 196,15 EUR

Priemerný zárobok zamestnanca nesmie byť nižší ako minimálna mzda!

Mzdou sa rozumie vždy mzda pred zrazením preddavku na daň a povinných odvodov, t. j. tzv. hrubá mzda. Do hrubej mzdy na účely zistenia priemerného zárobku sa teda nezahŕňajú plnenia, ktoré nie sú mzdou za prácu (náhrady), musí sa však pripočítať hodnota naturálnej mzdy poskytnutej zamestnancovi a vyjadrenej v peňažnej forme.

Priemerný hodinový zárobok = hrubá mzda zúčtovaná v rozhodujúcom období sa vydelí počtom odpracovaných hodín v rozhodujúcom období.

Priemerný mesačný zárobok = priemerný hodinový zárobok sa vynásobí priemerným počtom pracovných hodín za mesiac podľa týždenného fondu zamestnanca.

Priemerný počet pracovných hodín je 174 hod./mesiac pri pracovnom čase 40 hod./týždeň.

40 hod./týždeň x 4,3482 = 173,928 = 174 hod./mesiac

Priemerný počet kalendárnych týždňov za mesiac = 4,3482

365,25


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: