dnes je 18.9.2021

Input:

Peňažné nároky zamestnávateľa a smrť zamestnanca v roku 2021

26.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.08.1.1 Peňažné nároky zamestnávateľa a smrť zamestnanca v roku 2021

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Podľa § 59 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ZP) pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca. Okamihom smrti zaniká aj právo zamestnávateľa, ktoré zodpovedá povinnosti zamestnanca vykonávať prácu osobne podľa pokynov v zmysle pracovnej zmluvy. Podľa § 35 ods. 2 ZP smrťou zanikajú aj peňažné nároky zamestnávateľa s výnimkou nárokov, i/ o ktorých sa právoplatne rozhodlo, ii/ ktoré zamestnanec pred svojou smrťou písomne uznal čo do dôvodu aj sumy, iii/ na náhradu škody spôsobenej úmyselne alebo stratou predmetov zverených zamestnancovi na písomné potvrdenie. K písomnému uznaniu dlhu môže dôjsť jednostranne, ale môže byť obsiahnuté aj v dohode o spôsobe náhrady škody v zmysle § 191 ods. 3 ZP. Zamestnávateľ je povinný uzatvoriť túto dohodu písomne, inak je