Input:

Ošetrovanie člena rodiny v roku 2018

28.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.12.1.1 Ošetrovanie člena rodiny v roku 2018

Ing. Martina Švaňová

V živote človeka niekedy nastane sociálna udalosť, kedy jeho najbližší príbuzní nie sú schopní sa o seba postarať a potrebujú dočasnú opateru v chorobe.

Zákonník práce myslel na takúto udalosť a do § 141 ods. 1 zakotvil, že zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci z dôvodu ošetrenia chorého člena rodiny a počas starostlivosti o maloleté dieťa v prípade nariadenia karanténneho opatrenia, resp. ak zariadenie, ktoré dieťa navštevuje, bolo uzavreté, napr. škola v prípade štrajku učiteľov, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela, prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas však zamestnancovi nepatrí náhrada mzdy, ale patrí mu nemocenská dávka, tzv. ošetrovné.

Ošetrovné je jedna z dávok nemocenského poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. -o sociálnom poistení, ktorej účelom je zabezpečiť poistencovi náhradu príjmu zo zárobkovej činnosti v prípade straty tohto príjmu alebo jeho zníženia v dôsledku potreby ošetrovania chorého člena rodiny alebo dieťaťa.

Nárok na ošetrovné však môže, okrem zamestnanca, vzniknúť aj:

 • povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe,

 • dobrovoľne nemocensky poistenej osobe,

 • fyzickej osobe, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo potreba osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Podmienky nároku na ošetrovné

Podľa ustanovenia § 39 zákona o sociálnom poistení má poistenec nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne:

a) ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou osobou, alebo

b) sa stará o dieťa do desiatich rokov veku, ak:

- dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie

- predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie, alebo

- fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať (ďalej len „starostlivosť o dieťa”)

Za dieťa sa na účely poskytovania ošetrovného považuje:

 1. vlastné dieťa alebo osvojené dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky),
 2. dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Zákon o sociálnom poistení taxatívne vymenúva okruh osôb, o ktorých ošetrovanie musí ísť, aby zakladali vznik nároku na ošetrovné. Zamestnanec musí ošetrovať:

 • dieťa,

 • manžela/manželku,

 • rodiča,

 • rodiča manžela/manželky.

Možno teda konštatovať, že okruh osôb je omnoho užší, ako je to napr. pri sprevádzaní rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia podľa Zákonníka práce.


Zamestnanec nie je so svojou družkou zosobášený. Jej zdravotný stav podľa potvrdenia ošetrujúceho lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou. Vzhľadom na to, že podľa zákona družka nespadá do kategórie fyzickej osoby, zamestnancovi preto nárok na dávku ošetrovného nevznikne.


Zamestnanec žije so svojou družkou, s ktorou majú spoločné dieťa, a táto družka, ktorá sa inak o dieťa starala, bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, v dôsledku čoho sa už nemôže o dieťa starať. Zamestnancovi vzniká nárok na ošetrovné. Dôležité je však upozorniť, že musí ísť o starostlivosť o dieťa do 10 rokov veku.

Existencia nemocenského poistenia

Aby mohol poistencovi vzniknúť nárok na ošetrovné, musí mať ku dňu vzniku potreby OČR existujúce nemocenské poistenie alebo byť po zániku nemocenského poistenia v tzv. ochrannej lehote. Ochranná lehota trvá spravidla 7 dní po skončení nemocenského poistenia. Môžu však nastať situácie, kedy je ochranná lehota kratšia, ale aj dlhšia a to:

 • ak nemocenské poistenie trvalo menej ako 7 dní, tak ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie,

 • v prípade poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je ochranná lehota osem mesiacov.


Poistencovi, ktorého pracovný pomer trval od 1. 5. 2018 (a v tej súvislosti rovnako aj nemocenské poistenie) ochorela manželka dňa 20. 5. 2018, s ktorou musel zostať doma. Nakoľko nemocenské poistenie v čase ochorenia manželky trvalo, poistencovi vznikol nárok na dávku ošetrovného.


Poistencovi, ktorého pracovný pomer trval od 1. 5. 2017 do 6. 5. 2018 (a v tej súvislosti rovnako aj nemocenské poistenie) ochorelo dieťa dňa 14. 5. 2018. Potreba ošetrovania chorého dieťaťa vznikla až ôsmy deň po zániku nemocenského poistenia. Nakoľko jeho ochranná lehota bola sedemdňová, nárok na dávku ošetrovné poistencovi nevznikol.


Poistenkyni, ktorej pracovný pomer trval od 1. 5. 2017 do 5. 4. 2018 (a v tej súvislosti rovnako aj nemocenské poistenie) a v čase zániku nemocenského poistenia už bola tehotná, dňa 15. 4. 2018 ochorelo dieťa, teda desiaty deň po zániku jej nemocenského poistenia. Keďže potreba ošetrovania chorého dieťaťa vznikla v ochrannej lehote (pretože je osemmesačná), tak jej vznikol nárok na dávku ošetrovného.

Absencia príjmu

Ďalšou podmienkou nároku na ošetrovné, ktorá sa týka výlučne zamestnanca je, že nesmie mať príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ, okrem príjmu, ktorý sa mu poskytuje z iného dôvodu než za vykonanú prácu.

Rovnako ako aj pri ostatných nemocenských dávkach aj pri ošetrovnom sa skúma len ten príjem zo zárobkovej činnosti, ktorý dosahuje v tom zamestnaní, z ktorého nemocenského poistenia si nárok na dávku uplatňuje, keďže nárok na všetky nemocenské dávky sa posudzuje samostatne z každého nemocenského poistenia. Ak má poistenec viacero zamestnaní, z ktorých mu vznikne nárok na nemocenskú dávku, táto sa určí z úhrnu denných vymeriavacích základov, a nemocenská dávka, v tomto prípade ošetrovné, sa vypláca len jedna.

Pre povinne nemocensky poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a tiež dobrovoľne nemocensky poistenú osobu je skúmanie existencie príjmu irelevantné. Nesleduje sa, či samostatne zárobkovo činná osoba poberá príjem počas ošetrovného a dobrovoľne nemocensky poistená osoba by nemala mať príjem vôbec.

Zaplatené poistné na nemocenské poistenie

Jednou z podmienok nároku na dávku ošetrovného je tiež podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného, najviac za obdobie posledných päť rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného. Ak dlžné poistné neprevyšuje päť eur, podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa považuje za splnenú.

Tato podmienka sa však vťahuje len na samostatne zárobkovo činnú osobudobrovoľne nemocensky poistenú osobu. Na zamestnanca sa podmienka nevzťahuje, pretože ten nemôže ovplyvniť, či bolo zaňho poistné odvedené, nakoľko poistné za zamestnanca odvádza zamestnávateľ.

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba musí spĺňať ešte navyše jednu podmienku a to, že musí byť minimálne 270 dní nemocensky poistená v posledných dvoch rokoch pred vznikom potreby osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny a potreby osobnej a celodennej starostlivosti o maloleté dieťa.

Uplatnenie nároku na ošetrovné

Nárok na ošetrovné si poistenec uplatňuje prostredníctvom žiadosti o ošetrovné a to buď u svojho zamestnávateľa, ak ide o zamestnanca, alebo v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, dobrovoľne nemocensky poistenú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá si uplatňuje nárok na ošetrovné v ochrannej lehote.

Žiadosť o ošetrovné (ďalej len „žiadosť”) je dvojdielne tlačivo Sociálnej poisťovne a vystavuje ho lekár zdravotníckeho zariadenia (nie je voľne


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: