Input:

Okamžité skončenie PP zo strany zamestnanca v roku 2019

11.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.2.3 Okamžité skončenie PP zo strany zamestnanca v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Chcem sa opýtať na § 69, kde je uvedené, že zamestnanec môže PP okamžite skončiť, ak ho zamestnávateľ do 15 dní odo dňa doručenia posudku nepreložil na inú vhodnú prácu.

-zamestnanec môže okamžite skončiť PP iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie PP dozvedel,

- zamestnanec, ktorý okamžite skončil PP, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Môžem Vás poprosiť o presnú špecifikáciu toho zákona v praxi?

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”),

Pohľad autora na problematiku:

Zamestnanec môže svoj pracovný pomer okamžite skončiť len z týchto taxatívnych dôvodov upravených v § 69 ZP:

  1. ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
  2. ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu alebo náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej PN alebo ich časť do 15 dní po uplynutí jej splatnosti,
  3. ak je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie,
  4. ak ide o mladistvého zamestnanca, ktorého výkonom práce je ohrozená jeho morálka.

Skutkový základ na použitie prvého dôvodu tvorí kvalifikované zistenie, že:

  • zamestnanec nemôže doterajšiu prácu vykonávať bez vážneho ohrozenia zdravia a

  • zamestnanec nebol prevedený v stanovenom čase od preukázania tejto skutočnosti na inú pre neho vhodnú prácu.

Na preukázanie tohto dôvodu nestačí, aby zamestnanec predložil iba odporúčanie ošetrujúceho lekára alebo lekárske potvrdenie, ale je potrebné predložiť lekársky posudok.

Oprávnenie zamestnanca okamžite skončiť pracovný pomer vzniká až po uplynutí 15-dňovej lehoty po predložení posudku za predpokladu, že v tejto lehote nebol preradený na inú vhodnú prácu. Jej začiatok plynutia je spojený s prvým dňom po predložení lekárskeho posudku. Oprávnenie na okamžité ukončenie pracovného pomeru zamestnancovi nevznikne, ak ponúknutú vhodnú náhradnú prácu odmietol.

Zamestnanec musí skutkovo vymedziť dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom okamžitého skončenia pracovného pomeru (resp., hoci to nie je priamo uvedené aj s výpovedným dôvodom).V prípade skutkového vymedzenia má ísť o uvedenie všetkých


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: