Input:

Odchodné v roku 2019

28.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.1.1 Odchodné v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Odchodné je forma odmeny zamestnancovi za prácu pri skončení pracovnej činnosti, ktorá patrí zamestnancovi len raz. Zamestnancovi patrí podľa § 76a Zákonníka práce pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok /ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %/ odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku. Podmienkou je, aby požiadal Sociálnu poisťovňu o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Zamestnanec zamestnávateľa o odchodné nemusí žiadať, ide o jeho zákonný nárok, preukazuje, že mu odchodné patrí.

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej Sociálnej poisťovni pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

Vyššie odchodné môže byť dohodnuté v kolektívnej zmluve, pracovnej zmluve alebo vo vnútornom predpise zamestnávateľa. V podnikovej kolektívnej zmluve podľa Zákonníka práce možno dohodnúť zvýšenie odchodného bez obmedzenia hornej hranice, v podnikovej kolektívnej zmluve podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme možno dohodnúť zvýšenie odchodného najviac o dvojnásobok funkčného platu alebo priemerného mesačného zárobku.

Podľa KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné nad rozsah ustanovený v § 76a ods. 1 Zákonníka práce v sume jedného funkčného platu zamestnanca. Pri skončení pracovného pomeru a po priznaní predčasného starobného dôchodku zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné nad rozsah § 76a ods. 2 Zákonníka práce v sume jedného funkčného platu zamestnanca. V tomto prípade v podnikovej kolektívnej zmluve môžu zmluvné strany dohodnúť zvýšenie odchodného priaznivejšie, ak to príslušný právny predpis umožňuje.

Pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 84 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe po preukázaní nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok patrí štátnemu zamestnancovi odchodné v sume jeho naposledy priznaného funkčného platu, ak požiada o poskytnutie dôchodku pred skončením štátnozamestnaneckého pomeru alebo do jedného mesiaca po jeho skončení. Podľa KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE NA ROKY 2019 - 2020 pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru po preukázaní nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok patrí štátnemu zamestnancovi odchodné nad rozsah ustanovený v § 84 ods. 1 zákona o štátnej službe v sume jeho naposledy priznaného funkčného platu. V podnikovej kolektívnej zmluve môžu zmluvné strany dohodnúť zvýšenie odchodného priaznivejšie, ak to príslušný právny predpis umožňuje.

V prípade smrti zamestnanca, ak podľa potvrdenia o zamestnaní /zápočtu rokov/ ešte nebolo zamestnancovi vyplatené odchodné a ide o prvé skončenie pracovného pomeru po vzniku nároku na dôchodok /zánik pracovného pomeru smrťou zamestnanca/, pozostalým patrí odchodné. Ak osobitný predpis neustanovuje inak, podľa § 35 Zákonníka práce peňažné nároky zamestnanca smrťou zamestnanca nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Je potrebné vychádzať zo širšieho pojmu mzdové nároky. Mzdové nároky zamestnanca z pracovného pomeru teda prechádzajú postupne v zákonom určenej výške priamo na jeho manžela, deti a rodičov. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet. Ak žiadna zo stanovených osôb nie je oprávnená na prevod mzdových prostriedkov, stávajú sa aj mzdové nároky predmetom dedičstva.

Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: