Input:

Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

24.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.1.1 Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Chránené oznamovanie

Každá organizácia by mala mať záujem dostať informácie od súčasných alebo bývalých zamestnancov prostredníctvom oznamovacích mechanizmov o nekalých praktikách, ak existujú, a riešiť ich. Mala by motivovať osoby k nahláseniu v dobrej viere podozrivých typov správania. Efektívnejšie riešenie sa očakáva od nového zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2019.

Zákon mení a dopĺňa aj zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi , zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe. Nový zákon sa dotýka zamestnancov a zamestnávateľov verejnej správy aj súkromného sektora. S cieľom zefektívniť ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti zriaďuje úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý bude poskytovať ochranu namiesto inšpektorátu práce.

Zrušuje sa zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., ktorý sa nevyužíval dostatočne. Ochrana poskytnutá podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v platnom znení trvá aj naďalej s tým, že ochranu podľa tohto zákona poskytuje inšpektorát práce do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie šesť mesiacov od zvolenia predsedu úradu národnou radou. Od nadobudnutia účinnosti tohto zákona do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie šesť mesiacov od zvolenia predsedu úradu národnou radou, plní inšpektorát práce úlohy podľa § 13 ods. 6 písm. a) až d), f) a g) zákona.

Zákon upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti /§ 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti/, zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Ochrana sa poskytuje v rámci trestného konania, ako aj v rámci konania o správnom delikte.

Vnútorný systém preverovania oznámení

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa odsekov 4 až 7 a § 11 ods. 1 nového zákona. Na základe zmluvy so zamestnávateľom môže byť zodpovednou osobou aj osoba, ktorá nie je zamestnancom. Zodpovedná osoba musí mať odborné predpoklady na plnenie úloh podľa tohto zákona. V obci a vo vyššom územnom celku je zodpovednou osobou hlavný kontrolór.

Zamestnávateľ podľa predchádzajúceho odseku je povinný vydať vnútorný predpis preverovania oznámení /vybavovania podnetov/. V predpise určí podrobnosti o podávaní oznámení, preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa, evidovaní oznámení podľa § 11 ods. 1 zákona, oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia, spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení.

Zamestnávateľ je povinný umožniť zodpovednej osobe nezávislé plnenie jej úloh, pričom zodpovedná osoba je viazaná len pokynmi štatutárneho orgánu zamestnávateľa alebo štatutárneho orgánu materskej spoločnosti, ak nie je zodpovednou osobou

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: