Input:

Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku v roku 2019

10.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.23.2.1 Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku v roku 2019

Ing. Jarmila Belešová


Poprosila by som o radu vo veci preplatenia – nepreplatenia dovolenky vo verejnej službe:

Zamestnankyňa dňa 23. 11. 2018 písomne požiadala o preplatenie dovolenky.

Zamestnankyňa je PN od 19. 06. 2017 do - trvá, ( v prípade, že bude PN k 31. 12. 2018 )

Rok 2017 : Nárok dovolenky : 35 dní ( 30 + 5 dní dodatková)

Čerpanie : 11 dní

Zostatok k 31. 12. 2017 : 24 dní

V prípade, že bude PN k 31. 12. 2018 a nebude si vedieť vyčerpať 24 dní dovolenky z roku 2017, tak dovolenka jej neprepadne, nebude sa jej ani preplácať a zamestnankyňa si ju vyčerpá až po skončení PN.

Preplatenie 24 dní dovolenky by bolo iba v prípade skončenia pracovného pomeru.

Rok 2018 : jej nevznikne nárok v prípade, že bude PN do 31. 12. 2018

Posúdila som prípad správne?

Odpoveď

Pohľad autora na problematiku:

Zamestnancovi je možné preplatiť nevyčerpanú dovolenku, tak ako v otázke správne uvádzate, len v prípade, ak končí pracovný pomer. Počas trvania pracovného pomeru môže zamestnávateľ preplatiť zamestnancovi len časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roku. Zamestnanec by si mal dovolenku za kalendárny rok vyčerpať v tom kalendárnom roku, v ktorom mu na ňu vznikol nárok. Ak si zamestnanec nemohol vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roku.

Ak si zamestnanec nemohol vyčerpať dovolenku, pretože bol uznaný za dočasne pracovne neschopného pre chorobu, ani do konca nasledujúceho kalendárneho roku, nevyčerpanú dovolenku mu zamestnávateľ poskytne po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

Ak zamestnanec neodpracuje v kalendárnom roku ani jeden deň, nárok za uvedený kalendárny rok mu nevznikne. Zamestnancovi vznikne nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť len v prípade, ak počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, alebo na jej pomernú časť v prípade, ak pracovný pomer zamestnanca netrval nepretržite počas celého kalendárneho roku.

Záver:

Vaše posudzovanie nároku na dovolenku uvedené v otázke je správne. Ak uvedená zamestnankyňa v roku 2018 neodpracuje ani jeden deň, nárok na dovolenku na rok 2018 jej nevznikne. Nevyčerpanú dovolenku z roka 2017 vo výmere 24 dní jej nie je možné preplatiť. Preplatiť by jej bolo možné len štyri dni z uvedenej nevyčerpanej dovolenky. Uvedený zostatok nevyčerpanej dovolenky roku 2017 si môže vyčerpať po nástupe do práce po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti.

Problematika je upravená v § alebo judikatúre:

Táto problematika sa upravuje podľa § 101§ 113 ods. 4 a § 116 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Legislatívna úprava:

§ 101, § 113 ods. 2 a ods. 4 a § 116 Zákonníka práce

§ 101

Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: