Input:

Informácie zo Sociálnej poisťovne

29.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07.1.4 Informácie zo Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa

Ako požiadať o ošetrovné

(skrátený návod)

1. Rodič musí prejaviť záujem o priznanie ošetrovného:

a/ vyplniť formulár žiadosti o dávku ošetrovné:

Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (word)

b/ Odoslať formulár e-mailom (E-mailové adresy pobočiek SP), alebo prostredníctvom e-schránky alebo poštou do príslušnej pobočky (ak je zamestnanec, tak v sídle zamestnávateľa; ak je SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, tak v mieste trvalého bydliska) a zostať s dieťaťom doma.


Pozor: Všetky kontakty na pobočky nájdete tu: Kontakty pobočky


Pozor: Vyplnené formuláre žiadosti posielajte na e-mailové adresy pobočiek len raz (neposielajte ich opakovane, ani neoverujte ich prijatie)

c) zatelefonovať do pobočky Sociálnej poisťovne (odporúčame uprednostniť e-chránku, e-mailové alebo poštové podanie žiadosti o dávku, telefonické linky môžu byť preťažené)

2. Zamestnanec o tom, že žiada o OČR, musí informovať svojho zamestnávateľa.

3. Následne si Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy overí, že školské/predškolské zariadenie daného dieťaťa bolo uzavreté a takisto z vlastnej iniciatívy začne konanie o dávke ošetrovné.

4. K žiadosti o ošetrovné treba na konci mesiaca pobočke SP poslať (najlepšie cez e-schránku alebo e-mailom) Čestné vyhlásenie, v ktorom uvediete, koľko dní ste ošetrovali.

5. Po skončení konania pobočka SP vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi a vyplatí peniaze.

V prípade dieťaťa, ktoré je vo veku nedovŕšených 11 rokov (teda max 10 rokov plus 364 dní), resp. v prípade dieťaťa do 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, netreba kontaktovať pediatra (nemusí nič potvrdzovať), nárok na ošetrovné po uzatvorení školského/predškolského zariadenia vzniká automaticky.

V prípade dieťaťa, ktoré má 11 a viac rokov – do dovŕšenia 16. roku veku – a nie je spôsobilé mentálne alebo fyzicky sa samé o seba postarať, potrebuje rodič potvrdenie lekára. Treba telefonicky kontaktovať pediatra, ktorý ak to uzná za vhodné, vystaví žiadosť o ošetrovné a pošle ju do Sociálnej poisťovne. Následne Sociálna poisťovňa postupuje podľa vyššie uvedených bodov.

Sociálna poisťovňa prizná dávku ošetrovné z dôvodu starostlivosti o dieťa všetkým rodičom (aj náhradným) detí do dovŕšenia 11. roku veku bez ohľadu na to, či navštevujú alebo nenavštevujú predškolské/školské zariadenie bez potvrdenia lekára/pediatra, t.j. aj tým rodičom, ktorí poberali rodičovský príspevok z úradu práce, resp. skončili rodičovskú dovolenku skôr, ako malo dieťa tri roky a aj tým rodičom, ktorých dieťa nebolo umiestnené v škôlke, ale starali sa oň opatrovateľka/starí rodičia a pod.

Nárok na pandemické ošetrovné majú aj ďalšie nemocensky poistené osoby, ak zabezpečujú starostlivosť o potomka (dieťa, vnuka, pravnuka), alebo predka (rodiča, starého rodiča, prastarého rodiča), súrodenca, manžela, manželku, alebo rodiča manžela/manželky v prípade, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté. Nie je pritom potrebné potvrdenie lekára.


Pozor: K žiadosti o ošetrovné treba poslať aj čestné vyhlásenie

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že do príslušnej pobočky musia poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo tu: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, a tiež postup, ako ho vyplniť.

Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.


Upozornenie: Čestné vyhlásenie je možné poslať aj za dva, tri mesiace naraz, dávka však môže byť vyplatená až po doručení tohto vyhlásenia.

Ak chcete dávku za príslušný mesiac, treba vypĺňať a posielať tlačivo do Sociálnej poisťovne priebežne po mesiacoch.

Ako vyplniť čestné vyhlásenie

(skrátený návod)

1. Vyplňte údaje o poistencovi

2. Doplňte meno a priezvisko dieťaťa/detí, o ktoré sa staráte/ktoré ošetrujete

3. Údaje o poskytovaní starostlivosti

a) najskôr vyberte mesiac, za ktorý podávate čestné vyhlásenie, môžete naraz vybrať aj viac mesiacov, ak podávate čestné vyhlásenie po uplynutí viacerých mesiacov

b) ak ste boli s dieťaťom doma celý kalendárny mesiac vyznačte x prvý riadok

c) ak ste boli s dieťaťom doma časť kalendárneho mesiaca vyznačte x druhý riadok a doplňte obdobia

d) Doplňte ostatné dôležité údaje

4. Ak posielate čestné vyhlásenie poštou alebo ako pdf prílohu emailu, podpíšte ho.

Ako požiadať o nemocenskú dávku

(skrátený návod)

1. Ak ste osoba, ktorej bola nariadená karanténa úradom verejného zdravotníctva alebo sa vrátila z rizikových oblastí, telefonicky alebo e-mailom kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára. Ak rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN, vystaví potvrdenie o dočasnej PN, na ktoré zapíše aj vaše telefónne číslo.

Lekár bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta zašle príslušné diely potvrdenia o dočasnej PN-ke pobočke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa zašle IIa. diel zamestnávateľovi (ak je pacient v právnom postavení zamestnanca).

2. Poistenec, ktorý je zamestnancom, musí informovať zamestnávateľa telefonicky alebo e-mailom o prekážke v práci.

3. a/ Ak je na potvrdení o dočasnej PN uvedené telefónne číslo poistenca, Sociálna poisťovňa ho bude iniciatívne telefonicky kontaktovať a v prípade jeho záujmu o dávku s ním spíše žiadosť.

b/ Ak na potvrdení o dočasnej PN nebude uvedený telefonický kontakt poistenca, musí pobočku (telefonicky alebo mailom – E-mailové adresy pobočiek SP) kontaktovať poistenec a až potom s ním spíše žiadosť o dávku.

4. Následne Sociálna poisťovňa začne konanie o dávke a rozhodnutie doručí žiadateľovi.

________________________________________

Ako požiadať o dôchodkovú dávku

(skrátený návod)

1. Elektronicky cez webovú stránku Sociálnej poisťovne viď Rezervačný systém označiť druh dôchodku, ktorý potrebuje žiadateľ vybaviť a elektronicky sa zaevidovať priamo na zvolenej pobočke (e-mailom) cez tento systém; alebo

2. Vyplniť tlačivo na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok a vyplnené ho zaslať buď cez e-schránku, alebo e-mailom alebo poštou na adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca: Kontakty pobočky; alebo

3. Vyplnené tlačivo Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok vhodiť do schránky osobne v priestoroch pobočky Sociálnej poisťovne v jej obmedzených úradných hodinách: Otváracie hodiny pobočiek SP.

Pobočky žiadosti o spísanie žiadosti o dôchodok a rezervácie spracúvajú postupne, priebežne.

Postup pobočky vo vzťahu k žiadateľovi o dôchodok je potom nasledovný:

1. Zamestnanec pobočky žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok alebo rezerváciu zaeviduje.

2. Zamestnanec pobočky žiadateľa o dôchodok individuálne kontaktuje za účelom prípravy žiadosti o dôchodok.

3. Po kompletnej príprave žiadosti o dôchodok zamestnanec pobočky žiadateľa o dôchodok opätovne kontaktuje a oznámi mu, že mu zasiela do e-schránky alebo e-mailom alebo poštou tlačivo „Odsúhlasenie údajov”.

4. Najneskôr do šiestich pracovných dní zamestnanec pobočky žiadateľa opätovne kontaktuje, aby získal jeho vyjadrenie k správnosti údajov v žiadosti, resp. skonzultoval s ním prípadné otázky a dohodol s ním ďalší postup pre skompletizovanie žiadosti.

5. Ak žiadateľ o dôchodok nemá zriadenú e-schránku, zamestnanec pobočky s ním dohodne aj dátum a presný čas, kedy si príde do pobočky osobne podpísať žiadosť o dôchodok.

6. V určený deň žiadateľ o dôchodok podpíše v pobočke svoju žiadosť. Musí sa pritom preukázať občianskym preukazom, resp. pasom. Zamestnanec mu vysvetlí ďalší postup. Žiadateľ dostane žiadosť o dôchodok, ktorú vlastnoručne podpíše, vloží späť do obálky a zalepenú ju vhodí do určenej schránky v priestoroch pobočky.

7. Následne pobočka kompletnú žiadosť o dávku zaeviduje a zašle do ústredia Sociálnej poisťovne na ďalšie konanie.

8. Po posúdení všetkých zákonných podmienok na priznanie dávky vydá Sociálna poisťovňa, ústredie, rozhodnutie o dôchodku, ktoré poštou alebo do e-schránky doručí žiadateľovi.


Upozornenie: Zamestnanec pobočky komunikuje s inou osobou vtedy, ak má žiadateľ o dôchodok zákonného zástupcu alebo súdom určeného opatrovníka alebo je žiadosť spisovaná inou osobou pre lekárom potvrdený nepriaznivý zdravotný stav žiadateľa o dôchodok.

Ak žiadateľ o dôchodok požiada o oprávnenú úpravu žiadosti o dôchodok, zamestnanec pobočky ju opraví, vytlačí a ďalej postupuje tak, ako je vyššie uvedené (body 1 – 8 Postup pobočky vo vzťahu k žiadateľovi o dôchodok).

________________________________________

Ako požiadať o dávku v nezamestnanosti

(skrátený návod)

1. Ak ste zaradená/ý do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, o dávku v nezamestnanosti požiadate vypísaním formulára Žiadosť o dávku v nezamestnanosti. K nemu priložíte Oznámenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

2. Ak ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie vykonávali zárobkovú činnosť na území iného členského štátu Európskej únie, k žiadosti priložíte aj formulár PD U1 (ak vám ho príslušná inštitúcia Európskej únie vystavila; v opačnom prípade si ho Sociálna poisťovňa vyžiada od príslušnej inštitúcie sama) a doklady preukazujúce výkon práce na území štátu Európskej únie (napr. pracovnú zmluvu, výplatné pásky, atď.).

3. Všetky uvedené dokumenty doručíte pobočke Sociálnej poisťovne nasledovným spôsobom:

• e-mailom (aj po naskenovaní),

• poštou,

• vhodením žiadosti o dávku v nezamestnanosti do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne.

Kontakty na príslušné pobočky nájdete tu: www.socpoist.sk, alebo tu: Kontakty pobočky.

4. Po doručení začne konanie o dávke a vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi.


Upozornenie: Zákonné podmienky nároku, všeobecné informácie o dávke v nezamestnanosti a ďalšie formuláre sa nachádzajú na internetovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.

V prípade nezrovnalostí v doručených dokumentoch Vás bude kontaktovať príslušná pobočka Sociálnej poisťovne telefonicky, resp. e-mailom.

Podporné obdobie v nezamestnanosti sa predĺži o mesiac (1. obdobie predĺženia)

Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením ochorenia Covid-19 bola schválená novela Zákonníka práce, účinná od 4. apríla 2020, ktorou sa dopĺňa aj zákon o sociálnom poistení. Novelou dochádza k predĺženiu podporného obdobia v nezamestnanosti o jeden mesiac. Predĺženie podporného obdobia sa vzťahuje na tých poistencov, ktorým uplynulo podporné obdobie odo dňa vyhlásenia krízovej situácie, to znamená od 12. marca 2020, a sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Sociálna poisťovňa týmto poistencom predĺži podporné obdobie automaticky - bez potreby podania žiadosti o predĺženie podporného obdobia.

Predĺžiť podporné obdobie o jeden mesiac je možné najskôr od 4. apríla 2020. To znamená, že ak poistencovi podporné obdobie uplynulo napr. 16. marca 2020, Sociálna poisťovňa mu prizná predĺženie podporného obdobia od 4. apríla 2020 do 3. mája 2020. V prípade poistencov, ktorým uplynie podporné obdobie od 4. apríla 2020 do skončenia krízovej situácie, Sociálna poisťovňa predĺži podporné obdobie o jeden mesiac odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia pôvodného šesť mesačného podporného obdobia. Rozhodnutie o predĺžení podporného obdobia začne Sociálna poisťovňa zasielať poistencom postupne, aj vzhľadom na enormné zaťaženie zamestnancov Sociálnej poisťovne.

Dávka v nezamestnanosti za predĺžené podporné obdobie bude vyplatená spôsobom uvedeným poistencom v žiadosti o dávku v nezamestnanosti, na základe ktorej mu bol priznaný nárok na dávku v nezamestnanosti, najskôr v mesiaci máj 2020.

Upozorňujeme, že nárok na dávku v nezamestnanosti aj v prípade predĺženia podporného obdobia naďalej zaniká dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie a dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. To znamená, že ak počas predĺženého podporného obdobia nastane jedna z vyššie uvedených skutočností, nárok na dávku v nezamestnanosti zanikne.

Podporné obdobie v nezamestnanosti sa predĺži o ďalší jeden mesiac, netreba o to žiadať (2. obdobie predĺženia)

Vláda Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 nariadila, že poistencom, ktorým vznikol nárok na predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti o jeden mesiac (prvé predĺženie), Sociálna poisťovňa predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší mesiac (druhé predĺženie). Sociálna poisťovňa tak urobí automaticky – bez podania žiadosti o druhé predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti, poberateľ dávky teda nemusí o nič žiadať.

Nárok na druhé predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti budú mať tí poistenci, ktorým:

1. vznikol nárok na prvé predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti a

2. sú naďalej vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

To znamená, že ak poistencovi vznikol nárok na prvé predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti, napr. od 4. apríla 2020 do 3. mája 2020, Sociálna poisťovňa automaticky predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší jeden mesiac, tzn. od 4. mája 2020 do 3. júna 2020. Rozhodnutie o druhom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti začne Sociálna poisťovňa zasielať poistencom postupne, aj vzhľadom na enormné zaťaženie zamestnancov Sociálnej poisťovne.

Dávka v nezamestnanosti za druhé predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti bude vyplatená spôsobom uvedeným poistencom v žiadosti o dávku v nezamestnanosti, na základe ktorej mu bol priznaný nárok na dávku v nezamestnanosti, najskôr v mesiaci jún 2020.

Druhé predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie najneskôr mesiac odo dňa skončenie krízovej situácie.


Upozorňujeme, že nárok na dávku v nezamestnanosti aj v prípade druhého predĺženia podporného obdobia v nezamestnanosti naďalej zaniká dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie a dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. To znamená, že ak počas druhého predĺženého podporného obdobia v nezamestnanosti nastane jedna z vyššie uvedených skutočností, nárok na dávku v nezamestnanosti zanikne.

________________________________________

Ako požiadať o dávku garančného poistenia

(skrátený návod)

1. Zamestnanec platobne neschopného zamestnávateľa požiada o dávku garančného poistenia vypísaním formulára Žiadosť o dávku garančného poistenia a jeho zaslaním na adresu pobočky.

2. Príslušnou je pobočka podľa sídla zamestnávateľa.

3. Spôsob doručenia žiadosti o dávku garančného poistenia:

• e-mailom,

• poštou,

• vhodením žiadosti o dávku garančného poistenia do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne.

Kontakty na príslušné pobočky sa nachádzajú tu: www.socpoist.sk alebo tu: Kontakty – pobočky.

4. Po doručení začne konanie o dávke a vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi.


Upozornenie: Zákonné podmienky nároku, všeobecné informácie o dávke garančného poistenia a ďalšie formuláre sa nachádzajú na internetovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.

V prípade nezrovnalostí v doručených dokumentoch vás bude kontaktovať pobočka Sociálnej poisťovne telefonicky, resp. e-mailom.

________________________________________

Ako požiadať o potvrdenie o vyplatených dávkach

(skrátený návod)

1. Vyplniť tlačivo Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach


Pozor: Nezabudnite vyznačiť, o aký druh potvrdenia žiadate (potvrdenie o nemocenských dávkach, úrazových dávkach, dávke garančného poistenia, o dávke v nezamestnanosti), pričom je možné vybrať aj viac možností súčasne.

2. Vyplnené a podpísané tlačivo zaslať poštou alebo e-mailom do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca.

3. Sociálna poisťovňa pošle požadované potvrdenie na adresu žiadateľa poštou, alebo do e-schránky, podľa toho, akú možnosť si na tlačive vyznačia.

________________________________________

Ako požiadať o potvrdenie o dôchodku

(skrátený návod)

1. Vyplniť tlačivo Žiadosť o potvrdenie o dôchodku


Pozor: Nezabudnite vyznačiť, o aký druh potvrdenia žiadate (potvrdenie o aktuálne vyplácanej sume, o sume dôchodku vyplatenej za určité obdobie, potvrdenie o vyplácanom dôchodku).

2. Vyplnené a podpísané tlačivo zaslať poštou alebo e-mailom do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca.

3. Sociálna poisťovňa pošle požadované potvrdenie žiadateľovi poštou alebo do e-schránky.

________________________________________

Ako požiadať o potvrdenie o invalidite

Ako požiadať o posúdenie zdravotného stavu (invalidita)

(skrátený návod)

1. Ak poberateľ invalidného dôchodku potrebuje tlačivo Potvrdenie o invalidite alebo Potvrdenie o invalidite a miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť treba zavolať alebo poslať e-mail do pobočky, kontakty tu: Kontakty pobočky - alebo využiť e-schránku.

2. K žiadosti o invalidný dôchodok a k žiadosti o úrazové dávky netreba predkladať tlačivo Prehliadka zisťovacia (tzv. 400-ku), ktoré vypisuje ošetrujúci lekár. Stačí poštou alebo e-mailom poslať príslušnej pobočke odborné lekárske nálezy, spolu s podkladmi zasielanými útvaru dôchodkového poistenia, prípadne útvaru úrazového poistenia pobočky.

3. Sociálna poisťovňa následne žiadosť posúdi a vydá rozhodnutie.

4. V prípade potreby Sociálna poisťovňa bude poistenca telefonicky kontaktovať.

________________________________________

Ako – zamestnávateľ – požiada o prístup k elektronickým službám SP

(skrátený návod)

1. Zaslať Dohodu o používaní elektronických služieb SP pre odvádzateľov poistného do ktorejkoľvek pobočky Sociálnej poisťovne buď poštou, cez e-schránku alebo vložiť osobne do schránky v priestoroch pobočky.

2. Ak chce zamestnávateľ elektronickou komunikáciou s pobočkou Sociálnej poisťovne poveriť/splnomocniť inú osobu (napr. mzdovú účtovníčku), splnomocnenie je možné poslať aj bez overenia do pobočky buď poštou, e-mailom, cez e-schránku alebo vložiť do schránky v priestoroch pobočky; overené splnomocnenie je ale potrebné predložiť dodatočne. Bezpečnostnú otázku a odpoveď môže zamestnávateľ zaslať e-mailom.

3. Sociálna poisťovňa následne zašle zamestnávateľovi GRID kartu, slúžiacu na využívanie elektronických služieb Sociálnej poisťovne, poštou doporučene do vlastných rúk.

Tento postup slúži predovšetkým na prvotné prihlasovanie zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne, ktorý začína zamestnávať svojich prvých zamestnancov a nemá ešte zriadený prístup k elektronickým službám Sociálnej poisťovne. V súčasnej


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: