Input:

Dopad opatrení proti ochoreniu COVID-19 na proces udeľovania pobytov cudzincov

29.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07.1.3 Dopad opatrení proti ochoreniu COVID-19 na proces udeľovania pobytov cudzincov

Mgr. Dag Dej

Súčasná doba, kedy záujmy jednotlivcov ustupujú záujmom spoločnosti kvôli ochrane verejného zdravia proti šíreniu ochorenia COVID-19, nám priniesla množstvo opatrení, ktoré obmedzujú náš každodenný život. Opatrenia sa nevyhli ani cudzincom nachádzajúcim sa na našom území, ako aj cudzincom, ktorí v tomto období plánovali prísť na územie Slovenskej republiky či už ako turisti, alebo ako rezidenti.

Ruch na stránkových pracoviskách oddelení cudzineckej polície mierne ustal. Zavedené opatrenia umožňujú vstup do budov všetkých oddelení len osobám/cudzincom, ktorí si chcú požiadať o obnovenie prechodného pobytu alebo udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas. Navyše môžu tak urobiť najskôr v období 30 dní pred skončením ich pôvodného pobytu. Ďalšou a poslednou kategóriou sú cudzinci, ktorí majú vydaný nový doklad o pobyte a idú si ho na stránkové pracovisko vydvihnúť.

Nielen zavedené opatrenia na stránkových pracoviskách obmedzili život cudzincov na území Slovenskej republiky. Sú to aj zrušené lety a všeobecne medzinárodná doprava, uzavreté hranice a prísna selekcia osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ako aj osôb vstupujúcich na územie susedných štátov z územia Slovenskej republiky. Práve na tieto opatrenia zo začiatku doplácali cudzinci, ktorým končil oprávnený pobyt na území Slovenskej republiky, ako aj cudzinci, ktorí mali povinnosť do určitého obdobia vstúpiť na naše územie. Bolo treba reagovať na tieto, ako aj iné životné situácie cudzincov.

Riešením bola novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá bola zahrnutá do spoločného balíka predpisov v gescii Ministerstva vnútra SR, ktoré boli schválené v zákone č. 73/2020 Z. z. a účinnosť nadobudli dňa 09. 04. 2020.

V zákone o pobyte cudzincov bolo doplnené prechodné a záverečne ustanovenie v § 131i., ktoré počas platnosti krízových opatrení a bezprostredne po ich zrušení umožňuje výnimky zo zákona o pobyte cudzincov.

Toto ustanovenie sa napríklad týka:

  • štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorým počas zavedených krízových opatrení alebo do dvoch mesiacov od ich zrušenia uplynie platnosť pobytu a oni si z objektívnych dôvodov súvisiacich so zavedenými krízovými opatreniami nemôžu o predĺženie pobytu požiadať. Príkladom objektívneho dôvodu v tomto prípade môže byť nariadená karanténa cudzincovi,

  • štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sa zdržiavajú na území Slovenskej republiky na víza alebo v rámci bezvízového styku a počas zavedených krízových opatrení im skončila platnosť víza alebo uplynula doba bezvízového styku. Tieto osoby majú na základe tohto ustanovenia naďalej


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: