Input:

13-ty plat zamestnanca počas materskej dovolenky v roku 2019

27.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.12.2.2 13-ty plat zamestnanca počas materskej dovolenky v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Vyplácam letnú odmenu zamestnancom a je medzi nimi aj žena na materskej (od 03/2019). Platím aj z tejto odmeny odvod do SP? Aké mám oznamovacie povinnosti voči SP a ZP ? Do SP použijem výkaz pre nepravidelný príjem?

Pohľad autora na problematiku:

Zamestnávateľ môže v zmysle § 118 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov poskytnúť zamestnancovi mzdu pri príležitosti:

  • obdobia letných dovoleniek (13-ty plat), v mesiaci jún, priznaný v mesiaci máj.

Podmienky pre oslobodenie upravuje § 5 ods. 7 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov :

  • suma oslobodenia 500,- eur,

  • plat, na ktorý sa oslobodenie vzťahuje, musí byť najmenej vo výške 500,- eur,

  • pracovnoprávny vzťah zamestnanca k 30. 4. kalendárneho roku, trvá u zamestnávateľa nepretržite minimálne 24 mesiacov,

  • plat vyplatený vo výplate za máj v mesiaci jún.

Daň z príjmu :

V prípade, že je letný 13- ty plat vyplatený vo výške 500,- eur, je oslobodený, ak je vyplatený vo vyššej výške, zdaňuje sa iba rozdiel. Žena na materskej si môže v zmysle § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka.

Zdravotné poistenie :

13- ty letný plat je vo výške 500,- eur oslobodený, nad 500,- eur podlieha odvodom len z rozdielu. Podľa pokynov zdravotnej poisťovne zamestnávateľ takéhoto zamestnanca prihlasuje a odhlasuje iba na jeden deň, a to v posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom dochádza k vyplateniu príjmu, pričom prihlásenie a odhlásenie sa vykoná v jeden deň.

Sociálne poistenie :

V prípade sociálneho poistenia platí, že ak nejde o odmenu za odpracované dni, ale o odmenu za minulé obdobie, tak ju môže dostať aj žena na materskej bez toho, aby prišla o materskú. Odmena, 13-ty letný plat, vyplatený vo výške 500,- eur, je oslobodený. Ak by odmena bola viac ako 500,- eur, tak v zmysle §140 ods.1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nie je zamestnanec povinný platiť odvody, takže mu ani nevzniká žiadne povinné poistenie. Zamestnávateľ je v zmysle § 140 ods. 6 povinný platiť za takéhoto zamestnanca odvody na úrazové poistenie.

Záver:

Odvodové povinnosti budú záležať od výšky letného platu a splnenia ostatných podmienok pre oslobodenie. Ak bude plat presahovať 500,- eur, budú sa platiť odvodové povinnosti z rozdielu nad 500,- eur. Ak nebudú splnené ostatné podmienky oslobodenia, budú odvodové povinnosti z celého letného platu. Daň z príjmu podľa toho, či bude uplatnená


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: