Input:

Zamestnanec vodič na pracovnej ceste v roku 2018

28.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.22.2.2 Zamestnanec vodič na pracovnej ceste v roku 2018

Mgr. Michaela Hinnerová


Sme organizácia, ktorá má pracovnú dobu od 7.00 do15.00 hod. Odmeňovanie podľa 553 odmeňovanie zamestnancov vo verejnom záujme. Vyslali sme na pracovnú cestu zamestnancov s vodičom na služobnom motorovom vozidle - vodič má pracovné zaradenie - vodič. Pracovná cesta začína v piatok o 5.00 hod. Ukončenie pracovnej cesty je v nedeľu o 17.00 hod. Harmonogram práce na SC u zamestnancov je piatok, sobota, nedeľa 07.00 - 15.00 hod. Vodič sa zamestnania nezúčastní, len čaká na zamestnancov, aby ich odviezol na zamestnanie a po skončení zamestnania na ubytovanie, cesta trvá 30 minút. Aké mzdové náležitosti patria vodičovi služobného MV počas tejto pracovnej cesty?

Odpoveď:

Na zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme sa v zmysle § 1 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme, ak nie je ustanovené inak, vzťahuje Zákonník práce.

Na pracovnej ceste v zmysle § 57 ods.1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce zamestnanec vykonáva prácu podľa pokynov zamestnávateľa.

Pracovná cesta zamestnanca začína v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách časom nástupu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty.

V zmysle uvedeného, zamestnancovi patria cestovné náhrady v čase od začiatku do skončenia pracovnej cesty (piatok 5.00 hod. – nedeľa 17.00 hod.).

Pre určenie ďalších náhrad si definujeme, čo je výkon zamestnanca vodiča, pričom vychádzame z jeho pracovnej náplne.

Výkon práce definuje § 37 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ako čas, ktorý na pracovnej ceste spadá do pracovného času zamestnanca. Za výkon práce sa považuje aj čas, ktorý zamestnanec počas svojho pracovného času strávi na pracovnej ceste bez svojho zavinenia aj inak, ako plnením pracovných úloh.

Takže podľa uvedeného pracovný čas zamestnanca v piatok od 7.00 hod. do 15.00 hod. sa považuje za výkon práce aj v prípade, že by neviedol motorové vozidlo, pretože by napríklad čakal na zamestnancov. Ďalej je možné za výkon práce považovať každý čas, keď riadi vozidlo, prípadne vykonáva jeho údržbu, ak mu to zamestnávateľ nariadil.

Za prácu nadčas sa v zmysle § 97 ods.1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce považuje práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa, alebo z jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas.

Ak si to premietneme do práce vášho vodiča, tak každý výkon, ktorý bude vykonávať mimo ustanoveného času v piatok od 7.00 hod do 15.00 hod je práca nadčas. Ak tento nadčas bude vykonávať aj v sobotu a nedeľu, patria mu aj tieto príplatky, pretože v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa skladá okrem iných aj z týchto príplatkov. (V jeho prípade je nadčasom napríklad cesta v piatok v čase od 5.00 hod do 7.00 hod, odvezenie zamestnancov do práce na 7.00, a po 15.00, prípadne každá práca, ktorú mal vykonať podľa

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: