Input:

Zahraničná pracovná cesta v roku 2018

29.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.20.1.2 Zahraničná pracovná cesta v roku 2018

JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Problematika vnútroštátnych a zahraničných pracovných ciest je primárne regulovaná zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (ZCN) a až sekundárne Zákonníkom práce (§ 57 ZP). Každá organizácia, ktorá vysiela zamestnancov na pracovnú cestu, má mať upravený režim, na základe ktorého sa podávajú žiadosti o pracovnú cestu, organizuje doprava počas služobnej cesty, vypočítavajú cestovné náhrady a podávajú správy z pracovnej cesty.

Pracovná cesta zamestnanca podľa § 2 ods. 1 ZCN je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty.

„Pravidelné pracovisko” je pojem odlišný ako „Miesto výkonu práce”, ktoré je uvedené v pracovnej zmluve a je aj odlišný od pojmu „Pracovisko”, ktoré je bližšou špecifikáciou priestoru, kde zamestnanec v medziach miesta výkonu práce vykonáva dohodnutú prácu.

Pravidelné pracovisko je:

- miesto písomne dohodnuté so zamestnancom (vzor dohody je uvedený v prílohe) alebo

- miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve (alebo v niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), ale iba v prípade, ak nie je pravidelné pracovisko písomne dohodnuté so zamestnancom podľa predchádzajúcej odrážky,

- miesto výkonu práce počas dočasného pridelenia dohodnuté v dohode o dočasnom pridelení alebo v pracovnej zmluve (u zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu počas dočasného pridelenia).

Ak ide o zamestnancov, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno ako pravidelné pracovisko dohodnúť aj miesto pobytu. Ak má zamestnanec na základe dohody o vykonaní práce výkon práce v mieste mimo miesta pobytu, môže s ním zamestnávateľ v tejto dohode dohodnúť, že mu poskytne i pri ceste z miesta pobytu do miesta výkonu práce a späť náhrady ako pri pracovnej ceste.

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ zamestnanec ide so žiakmi na exkurziu, resp. školský výlet do miesta mimo pravidelného pracoviska, v zásade pôjde o pracovnú cestu.

ZP podľa § 57 ods. 1 rozlišuje v zásade dva druhy pracovných ciest:

a) pracovná cesta, na ktorú sa zamestnanec môže vyslať bez jeho súhlasu a

b) pracovná cesta, na ktorú sa zamestnanec môže vyslať, len ak s vyslaním súhlasí.

Podľa ZP sa súhlas zamestnanca s vyslaním na pracovnú cestu vyžaduje, ak ide o pracovnú cestu mimo obvodu obce:

- pravidelného pracoviska (napr. Sklabinská 1, Bratislava a pracovná cesta je do Trnavy) alebo

- bydliska zamestnanca (bydlisko a pracovisko môže byť v praxi rôzne).

Súhlas zamestnanca s vyslaním na pracovnú cestu sa nevyžaduje, ak:

- ide o pracovnú cestu v rámci obvodu obce pravidelného pracoviska (napr. Sklabinská 1, Bratislava – obvod obce je Bratislava a pracovná cesta je v Bratislave),

- ide o pracovnú cestu v rámci obvodu obce alebo bydliska zamestnanca, nevyžaduje sa súhlas zamestnanca, ak sa vyslal na pracovnú cestu,

- vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce (napr. druh práce - kuriér),

- vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo z povahy dohodnutého miesta výkonu práce,

- ak možnosť vyslania na pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej zmluve; t.j. zamestnanec súhlasí priamo v pracovnej zmluve (nie mimo nej) s vysielaním na pracovné cesty).

Súhlas s pracovnou cestou sa viaže na pravidelné pracovisko (ak ide o pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca).

Od 1. marca 2015 je možné zamestnanca počas dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi vyslať na pracovnú cestu (prípadne zahraničnú pracovnú cestu) len užívateľský zamestnávateľ. Na účely vyslania na pracovnú cestu sa užívateľský zamestnávateľ považuje za zamestnávateľa dočasne prideleného zamestnanca, teda má v tejto súvislosti povinnosti podľa ZCN.

„Zahraničná pracovná cesta” je podľa ZCN čas pracovnej cesty v zahraničí vrátane výkonu práce v zahraničí do skončenia tejto cesty. Zahraničie je územím mimo SR (teda zahraničím sú aj ostatné krajiny EÚ).

Zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu (alebo ním poverený vedúci zamestnanec) je povinný písomne určiť:

- miesto jej nástupu,

- miesto výkonu práce,

- čas trvania,

- spôsob dopravy a

- miesto skončenia pracovnej cesty.

Môže určiť aj ďalšie podmienky pracovnej cesty (pričom je povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca). K určeniu ďalších podmienok zahraničnej pracovnej cesty sa odporúča, aby písomné tlačivo/cestovný príkaz obsahoval najmä:

- osobné údaje zamestnanca,

- miesto pravidelného pracoviska (resp. miesto výkonu práce podľa pracovnej zmluvy),

- pracovný čas zamestnanca (napr. na účely § 37 ZCN, na účely § 89 ZP, práca nadčas, pohotovosť a pod.),

- súhlas zamestnanca s vyslaním na zahraničnú pracovnú cestu,

- ďalšie podmienky pracovnej cesty (podmienky súvisiace s účelom a cieľom pracovnej cesty, spôsob ubytovania a pod.),

- údaj o poskytnutom preddavku,

- spolucestujúci (spoluúčastníci),

- podpisy zamestnávateľa (prípadne povereného vedúceho zamestnanca),

- účtovací predpis, ak tlačivo slúži aj ako účtovný doklad,

- a i.

Rovnako je možné sa dohodnúť na prerušení pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca (v období pred začatím výkonu práce na pracovnej ceste alebo v období po skončení výkonu práce na pracovnej ceste). Určovanie podmienok pracovnej cesty býva často aj predmetom interných smerníc zamestnávateľa.

Zamestnancovi sa podľa ZCN pri zahraničnej pracovnej ceste poskytujú (obligatórne) tieto náhrady:

- náhrada preukázaných cestovných výdavkov (§ 4 ods. 1 písm. a), § 7, § 15),

- náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie (§ 4 ods. 1 písm. b) ),

- náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov (§ 4 ods. 1 písm. d) ),

- poistenie liečebných nákladov (§ 11 ods. 1),

- náhrada výdavkov za povinné očkovanie a odporúčané očkovanie (§ 11a),

- náhrada výdavkov za cesty na návštevu rodiny (na základe dohody - § 12),

- stravné (§ 13).

Zamestnávateľ však môže poskytnúť aj tieto nenárokové náhrady:

- iné a vyššie náhrady (§ 9),

- iné druhy komerčného poistenia (§ 11 ods. 2),

- vreckové (§ 14).

Pri každej zahraničnej pracovnej ceste je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť preddavok (aj bez požiadania zamestnanca) v eurách alebo v cudzej mene na náhrady v primeranej výške podľa podmienok zahraničnej pracovnej cesty. Preddavok na stravné sa poskytuje v mene a výške podľa aktuálneho opatrenia Ministerstva financií SR č. 401/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.

Pri zahraničnej pracovnej ceste je potrebné dodržať aj lehoty potrebné na vyúčtovanie, a to tak zo strany zamestnanca, ako aj zamestnávateľa.

Zamestnanec je povinný do 10 pracovných dní po dni ukončenia zahraničnej pracovnej cesty predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na jej vyúčtovanie a tiež vrátiť nevyúčtovaný preddavok. Táto poriadková lehota pre zamestnanca môže byť predĺžená (napr. v internom predpise), najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zahraničná pracovná cesta skončená.

Zamestnávateľ je povinný uskutočniť vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty a uspokojiť nároky zamestnanca do 10 pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov potrebných k vyúčtovaniu pracovnej cesty (aj v tomto prípade je možné predĺženie obdobným spôsobom ako v predchádzajúcom odseku).

Vo vzťahu k vyúčtovaniu zahraničnej pracovnej cesty musí písomné tlačivo (cestovný príkaz) obsahovať predovšetkým tieto náležitosti:

- základné náležitosti súvisiace s nárokovými náhradami,

- ostatné náležitosti, napr. súvisiace s poskytovaním nenárokových náhrad, pokiaľ ich zamestnávateľ poskytuje,

- ostatné údaje, ktoré sú potrebné na vyúčtovanie pracovnej cesty:

- časové údaje pre poskytovanie stravného,

- údaje o poskytnutom bezplatnom stravovaní,

- údaj o poskytnutých raňajkách v rámci ubytovacích služieb,

- členenie kilometrov podľa normy spotreby ako aj vo väzbe na cenu pohonnej látky a i.,

- vyúčtovanie jednotlivých nárokových a nenárokových náhrad, prepočet preplatku alebo nedoplatku na inú dohodnutú menu,

- dátum predloženia dokladov zo strany zamestnanca,

- dátum

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: