Input:

Vystavenie zápočtového listu v roku 2018

26.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.06.1.1 Vystavenie zápočtového listu v roku 2018

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Vzor potvrdenia o zamestnaní

Zákonník práce (ZP) v ustanovení § 75 ods. 2 ukladá zamestnávateľovi povinnosť vydať zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru Potvrdenie o zamestnaní (v aplikačnej praxi „Zápočtový list”).

Často nie je pochopený rozdiel medzi Potvrdením o zamestnaní (PoZ) a Pracovným posudkom. Podľa ustanovenia § 75 ods. 1 ZP, pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce, zatiaľ čo zamestnávateľ v PoZ uvádza náležitosti uvedené v § 75 ods. 2 písm. a) až f), a to:

 • - dobu trvania pracovného pomeru,
 • - druh vykonávaných prác,
 • - či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
 • - údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných pôžitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti,
 • - údaj o záväzku o zotrvaní v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu, po vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky, alebo po skončení štúdia, alebo prípravy na povolanie vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,1
 • - údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a.

Inou odlišnosťou je to, že pri pracovnom posudku je povinnosťou zamestnávateľa:

 1. vydať zamestnancovi pracovný posudok na základe jeho žiadosti,
 2. a to do 15 dní od jeho požiadania (no nie skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru).

V prípade PoZ je zamestnávateľ povinný kumulatívne splniť (všetky naraz) tieto základné povinnosti:

 1. vydať PoZ zamestnancovi bez toho, aby ho o to požiadal,
 2. a to pri skončení (v deň skončenia) pracovného pomeru.

Pracovný posudok a PoZ sa zo zákona vydáva len osobe, ktorá má postavenie zamestnanca v pracovnom pomere. Teda nevydávajú sa zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu napr. na základe niektorej z dohôd o prácach konaných mimo pracovný pomer.

Žiadna okolnosť nie je dôvodom na to, aby PoZ nebol vydaný zamestnancovi a to ani v prípade, že zamestnávateľ ukončuje pracovný pomer okamžite, resp. ani v prípade, že by zamestnanec nemal vysporiadané záväzky voči zamestnávateľovi.

V aplikačnej praxi zamestnávateľ (poverený zamestnanec) odovzdá PoZ zamestnancovi v posledný deň pracovného pomeru oproti podpisu a podpísanú kópiu zakladá do osobného spisu. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie. Ak nie je možné odovzdať PoZ zamestnancovi priamo (osobne), je možné mu ho doručiť podľa § 38 ods. 2 ZP poštovým podnikom (aj kuriérom) na jeho poslednú známu adresu ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk”. Doručovanie poštovým podnikom však treba voliť až v prípade, ak nie je možné priame doručenie. Teda, ak by mal zamestnávateľ vedomosť o tom, že sa zamestnanec v čase ukončovania pracovného pomeru zdržiava napr. doma, vo svojom byte, mal by najprv voliť osobné doručovanie.

Povinnosť zamestnávateľa doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec písomnosť prevezme, odmietne prevziať alebo len čo ju poštový podnik vráti zamestnávateľovi ako nedoručiteľnú.

Ak zamestnanec s obsahom PoZ nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca POZ neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o jeho obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ho upraviť (§ 75 ods. 3 ZP).Táto lehota je prekluzívna (§ 36 ZP), čo znamená, že jej márnym uplynutím, zaniká právo zamestnanca na nápravu.

Plnenie povinností súvisiacich s vydaním PoZ kontroluje príslušný inšpektorát práce. Ich nesplnenie môže viesť k udeleniu pokuty za porušenie pracovnoprávnych predpisov.

PoZ obsahuje:

 1. identifikačné údaje zamestnávateľa (jeho kompletný neskrátený názov a adresu) a zamestnanca (meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, rodné číslo a adresa trvalého bydliska);
 2. dobu trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa (od – do);
 3. druh vykonávaných prác (podľa pracovnej zmluvy, najčastejšie názov pracovnej pozície, ktorú zamestnanec vykonával);
 4. údaje o odpracovaných rokoch u zamestnávateľa (počet rokov a dní, ktoré zamestnanec u zamestnávateľa odpracoval);
 5. prípady, ak je na PoZ od predchádzajúceho zamestnávateľa uvedený údaj o započítaní
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: