Input:

Vstupná lekárska prehliadka zamestnanca zaradeného do I. kategórie v roku 2018

10.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.23.2.3 Vstupná lekárska prehliadka zamestnanca zaradeného do I. kategórie v roku 2018

Ing. Eva Gášpárová


Je zamestnávateľ povinný preplatiť vstupnú lekársku prehliadku, keď zamestnanec je zaradený do kategórie I. (administratívny pracovník). Podľa zákona 124/2006 Z. z. a 309/2007 Z. z. s doplnením zákona 355/2007 Z. z. zamestnávateľ je povinný preplatiť vstupnú lekársku prehliadku len v kategórii III. a IV. Keď sme to kedysi preplácali, daňový úrad nám tieto doklady nezobral, nakoľko neboli zamestnanci ešte v pracovnom pomere. Preto Vás prosím o radu, nakoľko náš zamestnanec sa nám vyhráža Inšpektorátom práce.

Odpoveď:

Zdravotný dohľad a lekárske preventívne prehliadky sa vykonávajú a poskytujú podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Podľa § 30e ods. 1 písm. c) uvedeného zákona sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci vykonáva u fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie:

  • - na výkon prác zaradených do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, alebo
  • - ak jej zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis napr. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (nočná práca, práca mladistvých), zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach a pod.

Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu podľa § 30e ods. 18 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia uhrádza zamestnávateľ. Pretože ide o povinnosť, ktorá je zamestnávateľovi ustanovená osobitným predpisom, tieto náklady sú uznaným daňovým výdavkom v zmysle bodu 2 § 19 ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. U zamestnanca hodnota lekárskych preventívnych prehliadok poskytovaných podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nie je predmetom dane podľa § 5 ods. 5 písm. e) ZDP.

Zamestnávateľ s ohľadom na § 30e ods. 17 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia môže (ale nemusí) zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie na výkon prác zaradených do I. a II. kategórie a uhradiť náklady na ich vykonanie. V tom prípade však ide o preventívne lekárske prehliadky poskytované nad rámec zákona a vynaložené výdavky sú na strane zamestnávateľa nedaňovým výdavkom a na strane zamestnanca zdaniteľným príjmom podľa § 5 ZDP. Ak sú lekárske prehliadky poskytované nad rámec zákona dohodnuté v kolektívnej zmluve, internom predpise zamestnávateľa, v pracovnej alebo inej zmluve uzatvorenej medzi zamestnancom a zamestnávateľom podľa Zákonníka práce, možno náklady na tieto lekárske prehliadky uznať ako daňové výdavky zamestnávateľa podľa § 19 ods. 1 ZDP. Pre zamestnanca sú však v každom prípade zdaniteľným príjmom.

Záver:

Vstupnú lekársku prehliadku zamestnanca, ktorý bude vykonávať práce zaradené do I. kategórie zamestnávateľ nie je povinný uhradiť. V prípade, že má uhradenie nákladov na vstupnú lekársku prehliadku zamestnancov, u ktorých mu to zákon neukladá, ustanovenú v kolektívnej zmluve, internom predpise, pracovnej zmluve alebo v inej zmluve so zamestnancom, môže uhradené náklady uznať za daňové výdavky, ale u zamestnanca je hodnota lekárskej prehliadky zdaniteľným príjmom.

Legislatívna úprava:

  • - § 30e ods. 1 písm. c) zákona
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: