Input:

Preukázanie invalidity zamestnanca na účely zníženej sadzby poistného na zdravotné poistenie v roku 2019

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.20.2.3 Preukázanie invalidity zamestnanca na účely zníženej sadzby poistného na zdravotné poistenie v roku 2019

Ing. Eva Gášpárová


Týmto by som sa chcela informovať, či doklad zo Sociálnej poisťovne, ktorý je adresovaný našej zamestnankyni, a konkrétne ide o “Potvrdenie o invalidite a miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť“, my ako zamestnávateľ môžeme považovať za doklad, na základe ktorého zamestnankyni zadáme zníženú sadzbu poistného na zdravotné poistenie, t. j. 5% a 2%. V tomto potvrdení sa píše, že zdravotný stav na účely dôchodkovej dávky bol posúdený lekárom dňa 13. 8. 2019 so záverom, že zamestnankyňa bola uznaná invalidnou s dátumom vzniku invalidity od 25. 6. 2019, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola určená na 80%. Toto potvrdenie bolo vydané 13. augusta 2019. A od akého dátumu by sme to mali zadať? Od júna 2019?

Pohľad autora na problematiku:

Na účely zdravotného poistenia sa za osobu zo zdravotným postihnutím podľa § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení považuje fyzická osoba uznaná za invalidnú podľa § 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Podľa § 71 zákona o sociálnom poistení poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia.

Fyzická osoba je podľa § 23 ods. 11 písm. a) zákona o zdravotnom poistení povinná zdravotnej poisťovni preukázať invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jej telesnej, duševnej alebo zmyslovej schopnosti rozhodnutím Sociálnej poisťovne. So zreteľom na § 23 ods. 6 zákona je povinná na účely zmeny sadzby poistného rovnakým spôsobom invaliditu preukázať aj zamestnávateľovi.

Sadzba poistného pre osoby so zdravotným postihnutím sa podľa § 12 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení uplatní v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola táto osoba považovaná za osobu so zdravotným postihnutím aspoň jeden deň.

Záver:

Osobou so zdravotným postihnutím je fyzická osoba uznaná za invalidnú a invaliditu preukazuje rozhodnutím Sociálnej poisťovne. Za osobu so zdravotným postihnutím sa považuje nielen poberateľ invalidného dôchodku, ale aj osoba uznaná za invalidnú, ktorá však z rôznych dôvodov nemá priznaný invalidný dôchodok (napr. nezískala potrebný počet rokov invalidného poistenia). Preto je možné invaliditu preukázať rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku, ale aj rozhodnutím

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: