Input:

13-ty a 14-ty plat v príkladoch

13.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.24.1.1 13-ty a 14-ty plat v príkladoch

Mgr. Michaela Hinnerová

Zámestnávateľ môže v zmysle § 118 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce poskytnúť zamestnancovi mzdu pri príležitosti:

 • obdobia letných dovoleniek (13-ty plat),

 • vianočných sviatkov (14-ty plat).

Táto mzda má byť podľa § 130 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce vyplatená:

 • 13-ty plat v mesiaci jún – to znamená, že priznaná v mzde za mesiac máj,

 • 14-ty plat v mesiaci december – to znamená, že priznaná v mzde za mesiac november.

Poskytnutie 13-teho a 14-teho platu je pre zamestnávateľa dobrovoľné. Ak sa ho rozhodne poskytnúť, tak za určitých podmienok sa môže uplatniť oslobodenie od platenia zdravotného a sociálneho poistenia, ale aj platenia dane z príjmu zo závislej činnosti.

Daň z príjmu – podmienky oslobodenia

(§ 5 ods. 7 písm. n) a o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu) :

13-ty plat

 • suma oslobodenia do výšky 500,- eur,

 • plat na ktorý sa oslobodenie vzťahuje musí byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku,

 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca k 30. 4. kalendárneho roku trvá u zamestnávateľa nepretržite minimálne 24 mesiacov,

 • plat vyplatený vo výplate za máj v mesiaci jún.


Pán Ján pracuje vo firme od 1. 1. 2015, jeho priemerný mesačný zárobok je vo výške 1500,- eur a 13-ty plat dostane vo výplate za máj/2019 vo výške 1 600,- eur.

Keďže sú splnené všetky podmienky oslobodenia tak, 500,- eur je oslobodených, zvyšných 1 100,- eur podlieha dani z príjmu.

Pán Adam pracuje vo firme od 1. 1. 2012, jeho priemerný mesačný zárobok je vo výške 1 000,- eur a 13- ty plat dostane vo výplate za máj/2019 vo výške 700,- eur.

Nie je splnená podmienka, že 13- ty plat musí byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku, preto nie je možné uplatniť oslobodenie.

Pán Jozef pracuje vo firme od 1. 1. 2018, jeho priemerný mesačný zárobok je vo výške 1500,- eur a 13-ty plat dostane vo výplate za máj/2019 vo výške 1 500,- eur.

Nie je splnená podmienka nepretržitého trvania pracovného pomeru minimálne 24 mesiacov k 30. 4. 2019, preto nie je možné uplatniť oslobodenie.

Pani Anna pracuje vo firme od 1. 7. 2014, jej priemerný mesačný zárobok je vo výške 1500,- eur a 13-ty plat dostala vo výplate za jún/2019 vo výške 1 500,- eur.

13-ty plat jej nebol vyplatený vo výplate za máj/2019, preto aj keď spĺňa ostatné podmienky, nie je možné uplatniť oslobodenie do 500,- eur, do dane z príjmu sa zahrnie 1 500,- eur.

14-ty plat

 • suma oslobodenia do výšky 500,- eur,

 • plat, na ktorý sa oslobodenie vzťahuje, musí byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku,

 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca k 31. 10. kalendárneho roku, trvá u zamestnávateľa nepretržite minimálne 48 mesiacov,

 • plat vyplatený vo výplate za november v mesiaci december,

 • musí byť vyplatený 13-ty plat minimálne vo výške priemerného mesačného zárobku vo výplate za máj.


Pán Ján pracuje vo firme od 1. 1. 2015, jeho priemerný mesačný zárobok je vo výške 1500,- eur, 13-ty plat dostal vo výplate za máj/2019 vo výške 1 600,- eur, 14-ty plat dostane vo výške 1 500,-eur vo výplate za november/2019.

Keďže sú splnené všetky podmienky oslobodenia tak, 500,- eur je oslobodených, zvyšných 1 000,- eur podlieha dani z príjmu.

Pán Adam pracuje vo firme od 1. 1. 2012, jeho priemerný mesačný zárobok je vo výške 1 000,- eur a 13- ty plat dostal vo výplate za máj/2019 vo výške 700,- eur, 14-ty plat dostane vo výške 1 000,- eur vo výplate za november/2019.

Nie je splnená podmienka, že 13- ty plat musí byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku a tak aj keď 14-ty plat spĺňa podmienky, nie je možné uplatniť oslobodenie.

Pán Jozef pracuje vo firme od 1. 1. 2018, jeho priemerný mesačný zárobok je vo výške 1500,- eur a 13-ty plat dostal vo výplate za máj/2019 vo výške 1 500,- eur, 14-ty plat dostane vo výške 1 500,- eur.

Nie je splnená podmienka nepretržitého trvania pracovného pomeru minimálne 48 mesiasov k 31. 10. 2018, preto nie je možné uplatniť oslobodenie.

Pani Anna pracuje vo firme od 1. 7. 2014, jej priemerný mesačný zárobok je vo výške 1500,- eur a 13-ty plat dostane vo výplate za jún/2019 vo výške 1 500,- eur.

Nie je splnená podmienka vyplatenia 13-teho platu v mesiaci máj, preto nie je možné uplatniť oslobodenie na 14-ty plat.

Pani Gabriela pracuje vo firme od 1. 2. 2012, jej priemerný mesačný zárobok je vo výške 600,- eur a 13-ty plat nedostala, 14-ty plat dostane vo výške 600,- eur vo výplate za november/2019.

Pretože nebol vyplatený 13-ty plat, nie je možné uplatniť oslobodenie na 14-ty plat.

Zdravotné poistenie – podmienky oslobodenia:

Oslobodenie plynie z oslobodenia dane z príjmu, ak je oslobodené od dane do výšky 500,- eur, tak je oslobodené aj zo zdravotných odvodov do výšky 500,- eur.

13-ty plat

 • plat musí byť vo výške priemerného mesačného zárobku,

 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca k 30. 4. kalendárneho roku trvá u zamestnávateľa nepretržite minimálne 24 mesiacov,

 • plat vyplatený vo výplate za máj v mesiaci jún,

 • oslobodenie do výšky 500,- eur.


Pán Anton pracuje vo firme od 1. 1. 2015, jeho priemerný mesačný zárobok je vo výške 1500,- eur a 13-ty plat dostane vo výplate za máj/2019 vo výške 1700,- eur.

Keďže sú splnené všetky podmienky oslobodenia tak, 500,- eur je oslobodených, zvyšných 1200,- eur podlieha zdravotným odvodom.

Pán Peter pracuje vo firme od 1. 1. 2015, jeho priemerný mesačný zárobok je vo výške 1500,- eur a 13-ty plat dostane vo výplate za máj/2019 vo výške 700,- eur.

Nie je splnená podmienka, že 13-ty plat musí byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku, preto nie je možné uplatniť oslobodenie.

Pán Jozef pracuje vo firme od 1. 1. 2018, jeho priemerný mesačný zárobok je vo výške 1500,- eur a 13-ty plat dostane vo výplate za máj/2019 vo výške 1 500,- eur.

Nie je splnená podmienka nepretržitého trvania pracovného pomeru minimálne 24 mesiacov, preto nie je možné uplatniť oslobodenie.

Pani Zuzana pracuje vo firme od 1. 1. 2015, jeho priemerný mesačný zárobok je vo výške 1500,- eur a 13-ty plat dostane vo výplate za jún/2019 vo výške 1 500,- eur.

Nie je splnená podmienka vyplatenia 13-teho platu v mesiaci máj, preto nie je možné uplatniť oslobodenie.

14-ty plat

 • plat musí byť vo výške priemerného mesačného zárobku,

 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca k 31. 10. kalendárneho roku, trvá u zamestnávateľa nepretržite minimálne 48 mesiacov,

 • musí byť vyplatený 13-ty plat minimálne vo výške priemerného mesačného zárobku vo výplate za máj,

 • plat vyplatený vo výplate za november v mesiaci december,

 • oslobodenie do výšky 500,- eur.


Pán Anton pracuje vo firme od 1. 1. 2015, jeho priemerný mesačný zárobok je vo výške 1500,- eur a 13-ty plat dostal vo výplate za máj/2019 vo výške 1700,- eur, 14-ty plat dostane vo výške 1 700,- eur vo výplate za november/2019.

Keďže sú splnené všetky podmienky oslobodenia tak, 500,- eur je oslobodených, zvyšných 1 200,- eur podlieha zdravotným odvodom.

Pán Peter pracuje vo firme od 1. 1. 2015, jeho priemerný mesačný zárobok je vo výške 1500,- eur a 13-ty plat dostal vo výplate za máj/2019 vo výške 700,- eur, 14-ty plat dostane vo výške 1 500,- eur vo výplate za november/2019.

Pretože 13-ty plat nespĺňal podmienku oslobodenia, nie je možné oslobodiť ani 14-ty plat.

Pán Jozef pracuje vo firme od 1. 1. 2018, jeho priemerný mesačný zárobok je vo výške 1500,- eur a 13-ty plat dostal vo výplate za máj/2019 vo výške 1 500,- eur a 14-ty plat dostane vo výške 1 500,- eur vo výplate za november/2019.

K 31. 10. 2019 nie je splnená podmienka nepretržitého konania pracovného pomeru 48 mesiacov, preto nie možné uplatniť oslobodenie.

Pani Zuzana pracuje vo firme od 1. 1. 2015, jej priemerný mesačný zárobok je vo výške 1500,- eur a 13-ty plat dostala vo výplate za jún/2019 vo výške 1 500,- eur, 14-ty plat dostane vo výške 1 500,- eur v mesiaci november/2019.

Keďže 13-ty plat nebol vyplatený v mzde za máj, nie je možné oslobodiť ani

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: